Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Krajowe raporty i analizy

 

 

W drodze do spójności, Polskie regiony 2007–2013 (GUS, wrzesień 2016)

Publikacja przygotowana przez GUS we wrześniu 2016 r. prezentuje statystyczne podsumowanie przemian obserwowanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej w okresie perspektywy finansowej 2007–2013. Celem opracowania jest przedstawienie porównań międzyregionalnych w zakresie zjawisk społecznych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce w układzie regionów NUTS 2. Publikacja zawiera także informacje w podziale na miasta i wieś oraz według typologii regionów Eurostatu (regiony przeważająco miejskie, pośrednie i przeważająco wiejskie). Opracowanie uwzględnia aspekty społeczno-ekonomiczne i środowiskowe związane bezpośrednio z celami polityki spójności: gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zawartymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007–2013 oraz w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020.

 

Produkt Krajowy Brutto Rachunki Regionalne w 2014 r.

   
informacje statystyczne o podstawowych kategoriach makroekonomicznych obliczanych w rachunkach regionalnych.

 

Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym

   
przygotowany w 2016 r. przez Departament Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju.

 

Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów w latach 2004-2015

   
materiał opracowany w Wydziale Analiz Terytorialnych i Polityki Spójności Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju w lipcu 2016 r.

 

Regiony Polski 2016   

   
opublikowany 17 sierpnia 2016 r. przez Główny Urząd Statystyczny folder, zawiera charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym wg regionów i województw.

 

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw w I półroczu 2015 r.

Zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających. Link do opracowania:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztw-nr-22015,3,18.html

 

 

Regiony Polski 2015

Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych (województwach), tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju.

 

Wybrane kategorie ekonomiczne są przedstawiane w ujęciu dynamicznym.

Link do strony

 

 

Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r.

Publikacja nawiązuje tematycznie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Jej celem jest scharakteryzowanie zmian, jakie zaszły w gminach i powiatach województwa kujawsko-pomorskiego na przestrzeni lat 2007-2013, pod względem m.in. potencjału demograficznego, warunków życia, infrastruktury technicznej, a także aktywności gospodarczej. Zaprezentowany zestaw informacji pozwoli Czytelnikowi na przygotowanie lokalnych porównań i rankingów oraz określenie specyfiki poszczególnych jednostek terytorialnych.
Może również stanowić bazę do diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych jednostek administracyjnych, wsparcie do opracowywania analiz oraz oceny poziomu realizacji strategii i programów rozwojowych.

 

 

 

Sytuacja Demograficzna Polski – raport 2013-2014 (w załączniku)

Kolejne rozdziały raportu zawierają analizy i oceny dotyczące: bilansu ludności i zmian w strukturze demograficznej mieszkańców Polski, ruchu naturalnego ludności (zawierania małżeństw, rozwodów, urodzeń i płodności oraz umieralności), migracji zagranicznych i przestrzennego zróżnicowania procesów demograficznych. Rozdział VII poświęcony jest zdrowotnym uwarunkowaniom procesów prokreacyjnych w Polsce oraz niepłodności w Polsce i w Europie. Autorami raportu są wybitni eksperci z zakresu problematyki ludnościowej, polityki społecznej i geografii. Raport został opracowany pod redakcją Przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej, dr hab. prof. nadzw. SGH Zbigniewa Strzeleckiego.

 

 

 

Najnowszy ranking „WSPÓLNOTY” – dochodów „bogactwa” jednostek samorządu terytorialnego w kraju w 2014 roku, autorstwa Pawła Swianiewicza i Julity Łukomskiej

 

 

Portrety polskich regionów 2015

Publikacja „Portrety polskich regionów 2015” jest cennym, wiarygodnym źródłem informacji o województwach. Zawiera ona charakterystykę województw w najważniejszych aspektach ich funkcjonowania.
Każde województwo zaprezentowane zostało w możliwie ujednolicony sposób z uwzględnieniem jego specyfiki i charakterystycznych cech. Porównania i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk wykonane zostały przy wykorzystaniu wyników badań statystycznych charakteryzujących stan i ochronę środowiska, procesy demograficzne, rynek pracy, dochody ludności, stan gospodarki oraz wybrane usługi społeczne.
Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Opracowanie umożliwia dokonywanie porównań regionalnego zróżnicowania zjawisk nie tylko pomiędzy województwami, ale także na tle kraju i Unii Europejskiej.

Link do opracowania