Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Konkurs Human Smart Cities dla miast

W dniach 18 lipca – 16 października 2017 r. można składać fiszki projektowe w ramach konkursu dotacji „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju, a jego głównym celem jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia.

 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie do wdrożenia w miastach inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej. Jednocześnie Konkurs ma sprzyjać rozwojowi technologii ICT i budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

 

Wnioskodawcą w konkursie może być gmina posiadająca status miasta (tj. gmina miejska lub miejsko-wiejska). Istotną rolę w procesie kreowania przestrzeni miast pełni współodpowiedzialność mieszkańców, którzy jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej.

 

Projekty powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych obszarów tematycznych. Jednakże w związku z tym, ze projekt powinien mieć charakter kompleksowy, zaleca się aby dotyczył więcej niż jednego z wymienionych obszarów tematycznych:

 • Społeczne i technologiczne innowacje mieszkaniowe m.in. energooszczędność, polityka senioralna, projektowanie uniwersalne, zielone budownictwo.
 • Zrównoważone osiedla mieszkaniowe (smart districts), w szczególności modelowanie procesów i obszarów suburbanizacji na rzecz tworzenia struktur lokalnych zapewniających niezbędne usługi i gwarantujących wysoką jakość życia mieszkańców.
 • Innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, jako element niezbędny dla inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców (3.0 Human Smart City).
 • Inteligentne rozwiązania w zakresie zrównoważonej mobilności w obszarze funkcjonalnym miasta obejmujące m.in. elektromobilność, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego, bezemisyjnego, zbiorowego transportu miejskiego, systemy zarządzania i monitorowania ruchu pieszego i kołowego oraz informacji parkingowej.
 • Inteligentne sieci (smart grids) do zarządzania gospodarką komunalną; tworzenie rozwiązań teleinformatycznych do zarządzania sieciami przesyłowymi energii, ciepłowniczymi, gazowniczymi, sieciami wodociągowymi, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic.
 • Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) jako narzędzie lepszego zarządzania miastem, w szczególności monitorowania jakości powietrza, bezpieczeństwa, natężenia ruchu pieszego i kołowego, gospodarki odpadami, sieci przesyłowych etc..
 • Ekotechnologie i ekorozwiązania – m.in. gospodarka cyrkularna, innowacyjne rozwiązania ekologiczne, ekomiasto – zintegrowane zarządzanie bioklimatyczne, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza w miastach.
 • Efektywne i innowacyjne wykorzystanie danych o mieście oraz jego mieszkańcach i użytkownikach (m.in. wykorzystanie big „urban” data, otwieranie danych, bezpieczeństwo danych w systemach inteligentnych, interoperacyjność, obywatelskie rozwiązania oparte na otwartych danych).
 • Audyt miejski, w szczególności tworzenie zintegrowanych, otwartych, trwałych i cyklicznie uzupełnianych oraz przyjaznych użytkownikom baz danych i bieżącego systemu ich

 

Wszystkie działania projektowe mają służyć przygotowaniu, opracowaniu jak i wdrożeniu inteligentnych rozwiązań w zakresie zarządzania miastem. W szczególności wypracowane mogą zostać:

 • dokumentacja analityczna np. diagnoza problemu, pogłębione i kompleksowe analizy problemowe, ekspertyzy wraz z rekomendacjami dotyczące kluczowych, szczegółowych problemów zidentyfikowanych na podstawie powyższych analiz i diagnozy;
 • schematy, plany i programy działań, koncepcje realizacji przedsięwzięć (także np. w formule partnerstwa publicznego lub partnerstwa publiczno-prywatnego);
 • analizy, badania, ekspertyzy, ewaluacje;
 • dokumentacja służąca przeprowadzeniu audytu miejskiego;
 • standardy w obszarze elektromobilności;
 • strategia rozwoju inteligentnego miasta wraz z udziałem mieszkańców w tym procesie bądź aktualizacja istniejących strategii miejskich o zintegrowany komponent dotyczący inteligentnego rozwoju;
 • strategia komunikacji z mieszkańcami oparta na innowacyjnych/ inteligentnych rozwiązaniach;
 • standardy inteligentnego zarządzania miastem;
 • szczegółowe plany współpracy (m.in. z podmiotami prywatnymi i/lub społecznymi w zakresie inteligentnych rozwiązań, np. wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, przedsiębiorcami);
 • studia wykonalności, dokumentacja przetargowa, dotycząca oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacja techniczna dla inwestycji wynikających ze szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb miasta zidentyfikowanych w kwalifikowalnych obszarach tematycznych, opracowanej w ramach projektów;
 • zakup i instalacja oprogramowania, usług teleinformatycznych, mechanizmów gromadzenia i analizowania danych/ mechanizmów monitorowania i sterowania w celu realizacji rozwiązań pilotażowych.

 

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkania informacyjne, z których pierwsze odbędzie się już 31 sierpnia br. w Warszawie. Kolejne spotkania odbędą się także w Iławie, Pile, Puławach oraz Katowicach.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz harmonogram spotkań wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo w poniższymi linkami:
https://www.popt.gov.pl/strony/o-programie/wydarzenia/konkurs-dla-samorzadow-human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/human-smart-cities-inteligentne-miasta-wspoltworzone-przez-mieszkancow-spotkania-informacyjne/

 

Źródło informacji:

Ministerstwo Rozwoju