Projekty unijne

UCHWAŁA O DOFINANSOWANIU PROJEKTU „WSPARCIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2022 ROKU”

W dniu 28 września 2022 roku uchwałą Nr 38/1498/22 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku” – nr projektu RPKP.04.04.00-04-0001/22.

 

 

Ważne terminy końcowe dla rozliczeń prac wykonanych w roku 2022:

 • 31.10.2022 r. – data zakończenia prac,
 • 15.11.2022 r. – data  złożenia wniosku o płatność wraz z załącznikami do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • 15.11.2022 r. – data przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania w departamencie właściwym ds. inwestycji,
 • 31.12.2022 r. – data złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

 

W związku z powyższym Partnerzy projektu mogą składać wnioski o płatność zgodnie z załączonymi niżej drukami dokumentów rozliczeniowych do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego tj.:

 1. protokół odbioru prac,
 2. opis do faktury/rachunku,
 3. wniosek o płatność,
 4. upoważnienie do wprowadzania danych do systemu SL2014,
 5. oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
 6. oświadczenie o braku podwójnego finansowania
 7. sprawozdanie końcowe z realizacji projektu (składane po zapłaceniu faktur wykonawcy)

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 lub drogą e-mailową:

Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego (w zakresie rozliczeń finansowych):

 

Do Departamentu właściwego ds. inwestycji należy złożyć poniższe dokumenty:

 1. Umowa Dotacyjna
 2. Umowa Partnerska
 3. Umowa z Wykonawcą
 4. Aneksy
 5. Protokoły konieczności
 6. Protokoły WUOZ / końcowy/częściowy, inne
 7. Decyzja konserwatorska
 8. Pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy)
 9. Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków /aktualna izba + uprawnienia/ (jeśli dotyczy)
 10. Oświadczenie Inspektora Nadzoru o podjęciu obowiązków /aktualna izba + uprawnienia/ (jeśli dotyczy)
 11. Oświadczenie osoby pełniącej nadzór konserwatorski o podjęciu obowiązków / dyplom/
 12. Oświadczenie osoby pełniącej nadzór archeologiczny / dyplom/ (jeśli dotyczy)
 13. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót do PINB (jeśli dotyczy)
 14. Zgłoszenie o rozpoczęciu robót do WUOZ (jeśli dotyczy)
 15. Dziennik Budowy (Dziennik Prac konserwatorskich)
 16. Protokół odbioru końcowego
 17. Protokół odbioru przez WUOZ
 18. Kosztorys powykonawczy 1 egz. dla Wydziału Inwestycji potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Dotowanego
 19. Świadectwo utylizacji odpadów /w przypadku gdy stanowi pozycję w kosztorysie powykonawczym (jeśli dotyczy)
 20. Atesty użytych materiałów /z potwierdzeniem o wbudowaniu w obiekt przez: kierownika budowy, nadzór konserwatorski lub wykonawcę (jeśli dotyczy)

 

Pracownicy Biura Planowania i Rozliczania Inwestycji: