Projekty unijne

Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Dofinansowanie UE

Tytuł Projektu:  „Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej”

 

Logotypy Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska oraz Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

Tytuł Projektu:  „Młyn Kultury – Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu – na budynek o funkcji użyteczności publicznej”

 

Wizualizacja "Młyna Kultury" (projekt budowlany)

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00

 

Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez zaadaptowanie obiektu przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na siedzibę wojewódzkich instytucji kultury takich jak:

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu,
  • Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu,
  • Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu.

 

Wskaźniki produktu:

  1. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 1 szt.
  2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1 szt.
  3. Liczba zakupionego trwałego wyposażenia – 1 szt.

 

Wskaźniki rezultatu:

  1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – odwiedziny/rok – 19 895 odwiedzin/rok
  2. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – osób/rok – 19 895 osoby/rok
  3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – EPC – 4

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu:                                                31 626 093,14 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych:                                            17 498 662,56 zł

Wysokość dofinansowania:                                                                                14 873 863,17 zł

Planowany termin realizacji Projektu 2017-2020          

 

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko) opracowało i udostępniło mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mr.gov.pl  lub skorzystać z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci