Kultura

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

§ 1. 

1. Nazwa i adres instytucji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

2. Forma zatrudnienia i wymiar czasu: pełen etat, powołanie na czas określony 4 lat.

3. Zakres głównych zadań dyrektora:

 1. reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;
 2. polityka finansowa oraz bieżące dysponowanie środkami finansowymi;
 3. polityka kadrowa;
 4. decydowanie w przedmiocie organizacji wewnętrznej i zakresie działania Biblioteki;
 5. wydawanie zarządzeń i komunikatów;
 6. akceptowanie planów pracy;
 7. powoływanie Komisji i Zespołów do określonych spraw;
 8. bezpieczeństwo i higiena pracy oraz bezpieczeństwo ppoż.;
 9. obrona cywilna, obronność i bezpieczeństwo publiczne;
 10. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadań określonych w Statucie Biblioteki;
 11. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Biblioteki.

 

§ 2.

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, zwanej dalej „Biblioteką” może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
 2. posiada minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym;
 3. posiada minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia
  2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 7. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1.

2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

 1. ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania instytucją kultury;
 2. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Biblioteki, w tym biblioteki jako interdyscyplinarnego i multimedialnego centrum kultury i wiedzy oraz informatycznych systemów zarządzania biblioteką;
 3. umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
 4. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
  w szczególności bibliotek, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
 6. znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

§ 3.

1. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki;
 2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;
 3. opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Biblioteki, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza
  zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi ramowy program działalności i wizję rozwoju instytucji na okres 4 lat począwszy od 1 stycznia
  2021 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
 4. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);
 5. dokumenty potwierdzające minimum pięcioletni staż pracy, w tym minimum trzyletni na stanowisku kierowniczym (np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz
  z oświadczeniem o ich wykonaniu, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, odpis z KRS);
 6. dokumenty potwierdzające minimum trzyletni staż pracy w instytucjach kultury;
 7. czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b) że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;

c) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

d) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;

e) o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

2. Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

3. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Do oferty kandydat może załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencje i opinie.

5. Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

 

§ 4.

1. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do  15 października 2020 r., godz. 15:00.  

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oferty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych po upływie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty nieodebrane w ciągu 14 dni po upływie 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

§ 5.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Biblioteki udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311, e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut i regulamin organizacyjny Biblioteki, sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz bilans za rok 2019, plan finansowy na rok 2020.

 

§ 6.

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch etapach: I etap, bez udziału kandydatów – ustalenie spełnienia przez uczestników wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie i II etap – rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy spełnią wymagania formalne, nie wcześniej niż 7 dni po etapie I.

3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy z komisją uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

4. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.

5. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Biblioteki podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały.

6. Protokół końcowy z prac komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

7. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w życiorysie.

8. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki oraz program jej działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

Do pobrania: