Kultura

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu

 

§ 1.

 1. Nazwa i adres instytucji: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń (dalej „Teatr”)
 2. Forma zatrudnienia i wymiar czasu: pełen etat, powołanie na czas określony 4 sezonów artystycznych.
 3. Zakres głównych zadań dyrektora:
  1. kierowanie Teatrem i odpowiadanie za całokształt jego działalności;
  2. podejmowanie decyzji dotyczących Teatru w granicach obowiązujących przepisów i statutu instytucji;
  3. reprezentowanie Teatru na zewnątrz;
  4. odpowiadanie za majątek i gospodarkę finansową Teatru;
  5. podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu prawa pracy;
  6. zatwierdzanie planów działalności instytucji.

 

§ 2.  

 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
  1. posiada wykształcenie wyższe, z uzyskanym dyplomem magistra;
  2. posiada minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej;  
  3. posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski) w stopniu średniozaawansowanym;
  4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  7. nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. terminowo złożyła komplet dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1.
 2. Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom: 
  1. znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem teatrów, w tym będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu;
  2. umiejętności organizacyjno-menadżerskie;
  3. doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi;
  4. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności teatrów, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury;
  5. doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;
  6. doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów kulturalnych;
  7. wykształcenie w dziedzinie teatru.

 

§ 3.

 1. Oferta składana do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:
  1. zgłoszenie do konkursu wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Teatru;
  2. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym, oraz numeru telefonu;
  3. opracowaną w języku polskim autorską koncepcję programowo-organizacyjną funkcjonowania Teatru, obejmującą maksymalnie 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman, rozmiar 12, odstępy między wierszami 1,5 wiersza zarówno w formie pisemnej, jak i w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF (płyta CD/DVD lub pendrive), zawierającą między innymi wizję zarządzania i kształtowania profilu artystycznego instytucji na okres 4 sezonów artystycznych począwszy od sezonu 2021/2022 r. oraz strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
  4. w wypadku zamiaru powołania zastępcy dyrektora ds. artystycznych – informację o sylwetce zawodowej kandydata na to stanowisko oraz jego pisemne oświadczenie o gotowości do objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych;
  5. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, w tym  znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu średniozaawansowanym (kserokopie lub odpisy dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.);
  6. dokumenty potwierdzające trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub minimum trzyletnią praktykę reżyserską lub kuratorską w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej, np. zaświadczenia o zatrudnieniu, kserokopie lub odpisy świadectw pracy, kopie umów cywilnoprawnych wraz z oświadczeniem o ich wykonaniu;
  7. czytelnie podpisane przez kandydata oświadczenia:
   1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
   2. że nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
   3. że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   4. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym;
   5. o zapoznaniu się z informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
   6. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 2. Zgłoszenie do konkursu, życiorys, koncepcja programowo-organizacyjna i wszystkie oświadczenia powinny być czytelnie podpisane przez kandydata, a kserokopie powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 3. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 4. Do oferty kandydat może załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje oraz referencje i opinie.
 5. Oferta powinna zawierać spis ponumerowanych dokumentów składanych przez kandydata.

 

§ 4.

 1. Ofertę w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, adresem mailowym i telefonem kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy NIE OTWIERAĆ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 24 lutego 2021 r., godz. 15:00.  
 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oferty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursowej zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych po upływie 3 miesięcy po rozstrzygnięciu konkursu. Dokumenty nieodebrane w ciągu 14 dni po upływie 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

§ 5.

Informacji o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Teatru udziela Anna Rzemykowska, pracownik Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, tel. 883 359 311, e-mail: a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl. Udostępnione zostaną następujące dokumenty: statut i regulamin organizacyjny Teatru, sprawozdania finansowe i merytoryczne oraz bilans za rok 2019, aktualny plan finansowy na rok 2020 i 2021.

 

§ 6.

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dwóch etapach: I etap, bez udziału kandydatów – ustalenie spełnienia przez uczestników wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie i II etap – rozmowy z uczestnikami konkursu, którzy spełnią wymagania formalne, nie wcześniej niż 7 dni po etapie I.
 3. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy z komisją uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.
 4. Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Teatru podejmie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w formie uchwały.
 6. Protokół końcowy z prac komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
 7. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w życiorysie.
 8. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.