Kultura

Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2018

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXVI/437/12 z dnia 24 września 2012 roku – poniżej tekst ujednolicony

 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji

Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w złym stanie technicznym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację jednoroczną lub ewentualnie wieloletnią (maksymalnie na okres trzech lat).

 

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu (wzór formularza) wraz z załącznikami:

  • dokument określający status prawny wnioskodawcy i jego uprawnienia do złożenia wniosku;
  • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis z księgi wieczystej (nie straszy niż 3 miesiące liczone  od dnia złożenia wniosku)akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego);
  • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac  przy zabytku;
  • kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
  • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę (o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac); jeśli pozwolenie jest starsze niż 3 lata od daty, kiedy decyzja stała się ostateczna, należy dołączyć kopię dziennika budowy w celu wykazania ciągłości prac;
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku;
  • dokumentacja fotograficzna zabytku;
  • informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona w zakresie  i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą).

Wszystkie załączniki dokładnie zostały opisane w Zasadach oraz formularzu – zestawienie załączników.
UWAGA!!!
Wszyscy beneficjenci składają oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku.

W przypadku prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach nieruchomych (na tzw. wpisie do rejestru zabytków A) prosimy o dostarczenie zaświadczenia z właściwego starostwa o braku konieczności uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Powyższe nie dotyczy zadań, które posiadają już powyższe zgody, zaświadczenia lub zgłoszenia.

Wnioski należy składać, nadsyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub przesyłać na adres mailowy kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.
W  przypadku wysyłania dokumentów na adres mailowy – wnioski i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem wnioskodawcy. Uwaga, nie ma możliwości podpisywania wniosków i ich wysyłania za pomocą platformy profilu zaufanego ePUAP – ze względu na ograniczenia do przesyłania większej ilości dokumentów.
Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2017 r.

Wnioski, które wpłyną do 30 listopada mogą liczyć na uwagi z możliwością poprawy.

 UWAGA!!!

O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wnioski podlegają ocenie według Regulaminu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W 2018 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy traktować jednocześnie jako nabór partnerów do projektu.

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020, nabór podmiotów do realizacji zadań w ramach projektu musi opierać się na zasadzie uczciwej konkurencji.

Procedura naboru została opisana w pkt. 6.5 Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w powyższych Wytycznych (…).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu: