Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Logo Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

VII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS), odbyło się w dniu 21 maja 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Tematyka posiedzenia obejmowała:

  1. Omówienie projektu stanowiska K-P WRDS w sprawie kształcenia branżowego dla potrzeb rynku pracy.
  2. Opracowanie pn. „Wybrane czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego (w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju)”.
  3. Organizacja konferencji w dniu 18.09.2018 r.
  4. Omówienie organizacji posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 19.06.2018 r.

 

Ustalenia:

Ponieważ nie wszystkie strony Rady zgadzają się z projektem Stanowiska w sprawie kształcenia branżowego dla potrzeb rynku pracy ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie w którym weźmie udział po 5 przedstawicieli Forum Związków Zawodowych oraz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy – przy udziale Sekretarza Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie będzie próbą wypracowania wspólnego, kompromisowego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 

Na zapytanie ofertowe, dotyczące przygotowania opracowania jak w pkt 2, które zostało skierowane do 3 największych uczelni publicznych w regionie: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zostały złożone 2 oferty: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W związku z zawartym w zapytaniu ofertowym kryterium oceny oferty – cena 100% – umowa na wykonanie ww. opracowania zawarta zostanie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, że rozważa temat budowy terminala intermodalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako temat panelu strony rządowej podczas konferencji 18.09.2018 r.

 

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił propozycję tytułu konferencji: „Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza” oraz tematu panelu strony samorządowej: „Główne determinanty rozwoju gospodarczego województwa”

 

Uzgodnione propozycje tematów paneli strony pracowników oraz panelu strony pracodawców przesłane zostaną do Biura K-P WRDS.

 

Ustalono listę prelegentów posiedzenia K-P WRDS 19.06.2018 r.:

 

Temat 1: Ocena rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w świetle warunków wykonywania zatrudnienia i możliwości rynku pracy:

  • Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne.

 

Temat 2: Stan infrastruktury wodnej, jako kryterium zasadności budowy stopnia wodnego w Siarzewie – realizacja inwestycji.

  • ENERGA SA
  • ENERGA Invest Sp. z o.o.
  • RDOŚ
  • Wody Polskie.