Harcerstwo

Stanowisko Sejmiku Województwa

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanawia rok 2018 Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz dla podkreślenia szczególnych wartości demokratycznych, niepodległościowych i zasad moralnych promowanych przez harcerstwo, a także ogromnego wkładu organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń obywateli.

 

1 listopada 2018 r. przypada 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego, działającego zgodnie z zasadami, celami i metodami skautowskimi wprowadzonymi przez Roberta Baden Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego, twórcę polskiego harcerstwa.

 

Andrzej Małkowski dostosował uniwersalną ideę skautingu do uwarunkowań i potrzeb polskiego państwa kładąc szczególny akcent na wychowanie patriotyczne. Od początku powstania ZHP służba harcerska jest budowana na aksjologicznym fundamencie istotnych i uniwersalnych wartości ważnych dla państwa i jego obywateli. Ruch harcerski jeszcze przed oficjalnym powstaniem ZHP włączył się aktywnie między innymi w działania zmierzające do odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. Kolejne pokolenia harcerzy brały udział w walce zbrojnej okresu II wojny światowej, tworzeniu ruchu oporu i struktur Polskiego Państwa Podziemnego, Powstaniu Warszawskim, ale też akcji odbudowywania kraju po wojnie. Harcerze przyczynili się również w znacznym stopniu do rozwoju infrastruktury turystycznej całego kraju.

Organizacje harcerskie wychowały miliony odpowiedzialnych i świadomych obywateli, dla których naturalną postawą jest gotowość do działania i służby na rzecz państwa, lokalnej społeczności i drugiego człowieka. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc (w czasie powodzi, nawałnic itp.).

 

Dzisiaj, kiedy żyjemy w wolnym kraju, ruch harcerski jest wciąż żywy i popularny wśród dzieci i młodzieży. Są to organizacje, w których wychowankowie rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, logistyczne i zmysł organizacyjny. Uczą się zarządzać projektami i koordynować pracę zespołu. Harcerstwo wyróżnia przemyślany podział na poszczególne jednostki organizacyjne a wewnątrz nich podział na zadania. Hierarchiczność w harcerstwie to wyjątkowa relacja pomiędzy zastępowym czy drużynowym a resztą grupy. Nie jest dla nich przełożonym, który pilnuje dyscypliny, ale autorytetem i liderem, który stojąc na czele grupy wciąż pozostaje jej członkiem, zgodnie z zasadą primus inter pares „pierwszy wśród równych sobie”.

 

Obchody Roku Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego będą nie tylko okazją do przypomnienia ponad stuletniego dorobku harcerstwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wybitnych postaci z nim związanych (m.in. bł. ks. Wincenty Frelichowski), ale także przyczynią się do rozpropagowania aktualnej działalności organizacji harcerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, ideałów i zasad, które leżą u podstaw harcerskiego etosu.