Programy - konkursy

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim

 

Koordynator
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Biuro Programów Profialaktycznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

Osoba do kontaktu – Sylwia Lemańska-Gerc

tel. 56 656 10 27
e-mail: s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Cele programu

  • spadek częstości występowania IChP u dzieci szczepionych,
  • redukcja hospitalizacji spowodowanych potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc u dzieci w wieku 2-4  r.ż.,
  • redukcja częstości wizyt ambulatoryjnych oraz zalecanych antybiotykoterapii spowodowanych ostrym zapaleniem ucha środkowego.

 

Przedmiot programu

  • szczepienie dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej

 

Realizatorzy programu tutaj

 

Adresaci programu

Dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia, które wcześniej nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom, będące mieszkańcami gmin, które wyraziły wolę realizacji programu.

Nabór dzieci z gmin, które przystąpiły do Programu przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy we współpracy z instytucjami/osobami na terenie gminy.

Łączna liczba dzieci objęta programem – 2 126.

Partnerzy programu

Program realizowany jest w partnerstwie z samorządami terytorialnymi. Zadaniem samorządów terytorialnych przystępujących do realizacji Programu jest prowadzenie kampanii medialnej, współpraca z realizatorami programu oraz pokrycie kosztów wykonania szczepień dla dzieci, będących mieszkańcami gminy w 50%.

W 2015 r. do Programu przystąpiło 17 samorządów terytorialnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa wynosi 291 440 zł.

 

Materiały do pobrania:

  1. Ulotka informacyjna
  2. Plakat informacyjny
  3. Zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu
  4. Oświadczenie rodzica