Uzależnienia

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom:

 

1) Konkurs nr 3/2022 pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”;

2) Konkurs nr 4/2022 pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko–pomorskim”; 

3) Konkurs nr 5/2022 pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”.

 

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pomocą generatora ofert „Witkac.pl” znajdującego się na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka Generator ofert-WITKAC).

 

Warunkiem przystąpienia do konkursów jest złożenie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert Witkac.pl: „oferty” na realizację zadania w terminie do 24 stycznia 2022 r. do godz. 23:59:59

 

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom planuje się przeznaczyć
w 2022 r. kwotę do wysokości 680.000,00 zł, w tym

a) na realizację konkursu nr 3/2022 kwotę do wysokości 260.000,00 zł,

b) na realizację konkursu nr 4/2022 kwotę do wysokości 350.000,00 zł,

c) na realizację konkursu nr 5/2022 kwotę do wysokości 70.000,00 zł.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Departamentu Zdrowia, tel. 56 652 1819, 56 621 2513.

 

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

w roku 2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom przeznaczono kwotę 680.000,00 zł, w tym 260.000,00 zł na konkurs pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”, 350.000,00 zł na konkurs pn. „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” i 70.000,00 zł na konkurs pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień”.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2021 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Regulamin konkursu nr 3/2022

Regulamin konkursu nr 4/2022

Regulamin konkursu nr 5/2022