Uzależnienia

ESPAD - raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Narada Pełnomocników Gminnych ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 16 listopada 2021 roku odbyła się Narada Pełnomocników Gminnych ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którą prowadziła pani Barbara Ptaszyńska – p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W związku z sytuacją pandemiczną spotkanie w tym roku odbyło się w formule online. Wśród prelegentów gościliśmy pana dr Piotra Jabłońskiego, Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, który omówił integracyjne podejście do problemu uzależnień związane z planowanymi zmianami dotyczącymi m.in. tworzenia i realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom.

Z tematyką dotyczącą systemu rekomendacji programów profilaktycznych zapoznał uczestników pan Robert Frączek z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest to zadanie realizowane we współpracy czterech instytucji: Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W ramach systemu dokonywana jest ocena programów z obszarów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.

Kolejne wystąpienie pana Piotra Szwędrowskiego z Fundacji „Wypłyń na Głębię” dotyczyło informacji o pierwszym w Polsce programie profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej „Dobry temat”, który można przeprowadzić zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej. Program jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi staje system edukacji, związany ze skutkami pandemii koronawirusa. Projekt ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie pandemia wywołała w stanie psychicznym uczniów.

Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie kujawsko-pomorskim  – ESPAD – używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną zaprezentował pan Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Badania pokazują, iż nowym problemem jest używanie przez nastolatków papierosów elektronicznych –  zarówno w województwie, jak i w skali kraju, rozpowszechnienie ich używania jest już większe niż palenie tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Szczególnym wyzwaniem jest znaczne rozpowszechnienie picie alkoholu i palenia tytoniu przez dziewczęta. Oznacza to potrzebę opracowania programów profilaktycznych uwzględniających specyfikę dziewcząt jako adresatów. Ograniczanie dostępu nieletnim do alkoholu jest długoterminowym procesem wartym nie tylko kontynuacji, ale także zintensyfikowania. Dane wskazują, iż występuje tendencja spadkowa rozpowszechnienia używania „dopalaczy” wraz ze wzrostem przekonań o ryzyku związanym z ich używaniem, co może sugerować o sukcesie działań profilaktycznych w tym obszarze.

Szczegółowy raport z badań ESPAD https://kujawsko-pomorskie.pl/uzaleznienia/35913-espad-raport-z-badan-ankietowych-zrealizowanych-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim-w-2019-r

Uczestnicy spotkania zapoznali się z interaktywnym projektem „Otwórz się na pomoc” o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat zagrożeń, z jakimi mają obecnie do czynienia dzieci i młodzież oraz wskazanie konkretnych miejsc i placówek, w których mogą szukać pomocy.

Więcej informacji o projekcie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/37053-otworz-sie-na-pomoc