Uzależnienia

Konsultacje projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”, przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/111/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. Program określa działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego podejmowane w zakresie profilaktyki i na rzecz osób uzależnionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Uwagi do projektu prosimy zgłaszać w terminie od 28 stycznia 2022 r. do 3 marca 2022 r. na formularzu konsultacji pocztą elektroniczną na adres sz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń.

 

O przyjęciu opinii pocztą tradycyjną decydować będzie data stempla pocztowego. 

 

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

 

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające ustosunkowanie się Zarządu Województwa do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka „Zdrowie” i zakładka „Sprawy Społeczne” w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

 

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Do pobrania:

  1. Projekt „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”.
  2. Formularz konsultacji.
  3. Uchwała nr 3/111/22 z dn. 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” i skierowania go do konsultacji.