Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzupełniającym naborze kandydatów na członka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie uchwały Nr 40/1347/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęcia regulaminu określającego tryb powołania członków oraz zasad działania przedmiotowej Rady, ogłasza się nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

 

Nabór przeprowadzany jest na miejsce jednego członka Rady, który zrezygnował z zasiadania w niej. Wybrany członek Rady powołany zostanie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze zarządzenia, na okres do 6 listopada 2019 r., czyli do końca obecnej kadencji Rady.

 

Zgłoszeń kandydatów na członka Rady należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy, w zaklejonej kopercie, wraz z dopiskiem „Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej” należy złożyć w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przy Placu Teatralnym 2 (87-100 Toruń), lub przesłać pocztą na ww. wskazany adres w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem opiniodawczo-doradczym, którego działanie polega na dostarczaniu informacji na temat sposobów i kierunków strategii społecznej w odniesieniu do środowiska ludzi starszych i podejmowaniu różnego rodzaju działań i przedsięwzięć, zmierzających do przebudowy przestrzeni społecznej, aby była przyjazna mieszkańcom regionu. Rada działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Członkami Rady mogą zostać seniorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością na rzecz osób starszych oraz przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych.

 

Kandydatów na członka Rady, mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na rzecz osób w wieku senioralnym, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz osób starszych. Kandydaci mogą także zgłaszać się samodzielnie.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, Panem Arkadiuszem Joppek, pod numerem telefonu: 56 656 10 57, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  2. Regulamin Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego