Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Zmiany w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznika nr 10 SZOOP RPO WK-P)

W dniu 18 stycznia br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WK-P). Aktualizacja objęła m.in. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiące Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P.

 

Zmiany podyktowane były potrzebą rozszerzenia załącznika 5 (tabeli zawierającej główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne), doprecyzowania zasady rozbudowy/nadbudowy budynku.

 

Aktualny SZOOP RPO WK-P jest dostępny na stronie internetowej

http://www.mojregion.eu/ pod ścieżką: Regionalny Program Operacyjny/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ SZOOP RPO WK-P z 29.03.2017 r. (aktualny)

lub bezpośrednio pod linkiem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=68

 

Wykaz zmian z dnia 18 styczna br. dostępny jest pod linkiem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=63