Aktualności z LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków – Rewitalizacja obszarów wiejskich

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18

Numer konkursu LGD: 1/2018 

Termin naboru: od 15.03.2018 r. do 29.03.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne. Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności wśród 16247 mieszkańców objętych LSR w zakresie korzystania z rozwiniętej sieci infrastruktury do 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 000 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje na stronie: www.lgd.com.pl