Stypendia artystyczne

Nabór wniosków o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ogłasza nabór wniosków

o stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury

i opieką nad zabytkami, które będą realizowane w II półroczu 2020 r.

 

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez Wnioskodawcę wniosku, który spełnia kryteria określone w Zasadach i trybie przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, stanowiących załącznik do Uchwały nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 28 maja 2012 r.

2. Stypendia Marszałka Województwa, zwane dalej stypendiami artystycznymi, przyznawane są osobom mieszkającym bądź uczącym się (uczniowie i studenci studiów stacjonarnych) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które zamierzają realizować przedsięwzięcia polegające na:

a. wykonaniu we wskazanym terminie określonego dzieła, projektu artystycznego lub twórczego, zorganizowaniu wystawy, koncertu, nagraniu płyty, filmu, katalogu, publikacji, itp.,

b. wykonaniu projektu w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej lub opieki nad zabytkami w trybie online (np. spektakle, warsztaty, koncerty, spotkania z twórcami/artystami oraz tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej),

c. podjęciu studiów na uczelni artystycznej, dodatkowej edukacji artystycznej, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego lub wykonawczego.

 

3. Termin naboru wniosków: od 15 kwietnia do 15 maja – stypendium półroczne (realizowane w okresie od lipca do grudnia 2020 r.)

4. Miejsce składania wniosków: wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).

5. Wnioski oceniane będą przez powołaną przez Zarząd Województwa komisję stypendialną według kryteriów określonych w Karcie oceny merytorycznej.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego tel. 883 359 313, 883 359 311 lub mailowo pisząc na adres kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów oraz z załącznikami, znajdującymi się na stronie: https://umwkp.rbip.mojregion.info/category/kultura-i-dziedzictwo-narodowe-stypendia-artystyczne-zasady-i-tryb-przyznawania-stypendiow