Kultura

Informacja o ocenie formalnej wniosków na 30 listopada 2018

Zgodnie z ogłoszeniem Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje p.t. Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wynikach oceny formalnej złożonych wniosków.

 

  1. Do dnia 30.11.2018 r. wpłynęły 44 wnioski o dotacje (w tym: 39 jednorocznych, 5 wieloletnich).

 

  1. Podczas oceny formalnej stwierdzono braki w niżej wymienionych wnioskach:

 

  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie, Renowacja ambony etap II (kosz i balustrada schodów) w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie.

Brak „oświadczenia o działalności gospodarczej na terenie zabytku” (podstawa: par. 8, pkt. 2.7 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 

  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie, Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i prace konserwatorskie przy remoncie elewacji budynku kościoła parafialnego w Lubiewie.

kosztorys – brak akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

Brak „oświadczenia o działalności gospodarczej na terenie zabytku” (podstawa: par. 8, pkt. 2.7 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 

  • ZEIKO s.c., Remont dachu polegający na wymianie pokrycia dachowego, więźby dachowej oraz legarów stropowych w kamienicy indywidualnie wpisanej do rejestru zabytków przy ulicy Szumana 1 / Św. Katarzyny w Toruniu.

kosztorys – brak akceptacji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

Brak aktualnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem

(podstawa: par. 8, pkt. 2.4 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

Brak „Informacji o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej”

 

  • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu, Rewitalizacja dachu budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A/Jakuba 5-7 w Toruniu

Brak kosztorysu zaakceptowanego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem (podstawa: par. 8, pkt. 2.5 Zasad udzielania i rozliczania dotacji…)

 

Wyżej wymienione braki należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2018 r.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z:

p. Lech Narębski, tel.: 604-086-634; e-mail: l.narebski@kujawsko-pomorskie.pl