Kultura

Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2022 – nabór wniosków

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXXV/508/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku ze zm. – nowe zasady do pobrania poniżej.

 

Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

INFORMUJEMY, IŻ ZMIENIŁ SIĘ FORMULARZ WNIOSKU O PRZYZNANIE DOTACJI!

 

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na nowym formularzu (wzór nowego formularza poniżej) wraz z załącznikami:

1) dokument określający status prawny wnioskodawcy;

 

2) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

 

3) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej – nie starszy niż 3 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku, umowa stosunku zobowiązaniowego);

 

4) aktualne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem (w przypadku gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię);

 

5) kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;

 

6) aktualne pozwolenie na budowę lub wniosek o pozwolenie na budowę o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac. (Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad 3 lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);

UWAGA: W przypadku prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach nieruchomych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z właściwego starostwa o braku konieczności uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Powyższe nie dotyczy zadań, które posiadają już powyższe zgody, zaświadczenia lub zgłoszenia.

 

7) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku – UWAGA:ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZUJĄCY WSZYSTKIE PODMIOTY SKŁADAJĄCE WNIOSEK O DOTACJĘ!

 

8) dokumentacja fotograficzna zabytku (do 10 zdjęć), opisaną, przedstawiającą stan zabytku będącego przedmiotem wniosku;

 

9) W przypadku ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę, który prowadzi m. in. działalność wytwórczą w rolnictwie, stanowić ona będzie pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następować będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s 45, z późn. zm.).

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem o dotację wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Zakres informacji, które zawierać powinny dokumenty, o których mowa w ust. 2 określają;

  • dla pomocy de minimis – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.),
  • dla pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

 

10) Klauzulę informacyjną RODO – wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dwóch dodatkowych załączników wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.: zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Wszystkie załączniki dokładnie zostały opisane w Zasadach oraz Formularzu wniosku – zestawienie załączników.

 

WAŻNE!

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać lub nadsyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń albo przesyłać na adres mailowy kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.
W  przypadku wysyłania dokumentów na adres mailowy – wnioski i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem wnioskodawcy.

 

Uwaga – nie ma możliwości podpisywania wniosków i ich wysyłania za pomocą platformy profilu zaufanego ePUAP – ze względu na ograniczenia do przesyłania większej ilości dokumentów.
Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2021 r. o godz. 15:00.

 

UWAGA!!!

O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego!

 

Wnioski podlegają ocenie według „Regulaminu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (do pobrania poniżej).

 

W 2022 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy traktować jednocześnie jako nabór partnerów do projektu.

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dostępnymi pod adresem: https://mojregion.eu/rpo/prawo-i-dokumenty/wytyczne-krajowe/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020-aktualne/ wykonawcy do realizacji zadań w ramach projektu muszą być wybrani w oparciu o procedury określone w ww. wytycznych

 

Pamiętać należy, że w chwili przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem wykonawcy należy stosować Wytyczne w tym dniu obowiązujące, dlatego też zaleca się aby w dniu rozpoczęcia postępowania sprawdzić na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl aktualne procedury.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu. Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 kontakt jest możliwy wyłącznie drogą telefoniczną i mailową:

 

Zestawienie załączników: