Kultura

Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2019

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad zmienionych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXVI/437/12 z dnia 24 września 2012 roku – poniżej tekst ujednolicony

 

Zasady udzielania i rozliczania dotacji

 

Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dostępnych publicznie, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe i znajdujących się w złym stanie technicznym.

 

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu (wzór formularza) wraz
z załącznikami:

  • dokument określający status prawny wnioskodawcy i jego uprawnienia do złożenia wniosku;
  • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. aktualny wypis z rejestru gruntów, aktualny odpis z księgi wieczystej (nie straszy niż 3 miesiące liczone  od dnia złożenia wniosku)akt notarialny, umowa stosunku zobowiązaniowego);
  • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku, w przypadku gdy w treści pozwolenia są dokumenty stanowiące załącznik do decyzji, należy je również dołączyć;
  • kosztorys inwestorski lub ofertowy prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem;
  • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę (o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac); jeśli pozwolenie jest starsze niż 3 lata od daty, kiedy decyzja stała się ostateczna, należy dołączyć kopię dziennika budowy w celu wykazania ciągłości prac;

 

UWAGA: W przypadku prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach nieruchomych (na tzw. wpisie do rejestru zabytków A) prosimy o dostarczenie zaświadczenia z właściwego starostwa o braku konieczności uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Powyższe nie dotyczy zadań, które posiadają już powyższe zgody, zaświadczenia lub zgłoszenia.

 

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku – UWAGA: ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZUJĄCY WSZYSTKIE PODMIOTY SKŁADAJĄCE WNIOSEK O DOTACJĘ
  • dokumentacja fotograficzna zabytku;
  • informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzona w zakresie  i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą).

 

Wszystkie załączniki dokładnie zostały opisane w Zasadach oraz formularzu – zestawienie załączników.

WAŻNE!

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, zobowiązana jest ona do złożenia dwóch dodatkowych załączników, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.: zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Wnioski należy składać, nadsyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń lub przesyłać na adres mailowy kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.
W  przypadku wysyłania dokumentów na adres mailowy – wnioski i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem wnioskodawcy.

 

Uwaga – nie ma możliwości podpisywania wniosków i ich wysyłania za pomocą platformy profilu zaufanego ePUAP – ze względu na ograniczenia do przesyłania większej ilości dokumentów.
Termin naboru wniosków upływa z dniem 17 grudnia 2018 r., do godz. 15:30.

 

Wnioski, które wpłyną do 30 listopada mogą liczyć na uwagi z możliwością poprawy.

WAŻNE!!!

O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wnioski podlegają ocenie według Regulaminu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

W 2019 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy traktować jednocześnie jako nabór partnerów do projektu.

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, dostępnymi pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf, wykonawcy do realizacji zadań w ramach projektu muszą być wybrani w oparciu o procedury określone w ww. wytycznych.

 

Pamiętać należy, że w chwili przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem wykonawcy należy stosować Wytyczne w tym dniu obowiązujące, dlatego też zaleca się aby w dniu rozpoczęcia postępowania sprawdzić na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl aktualne procedury.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu:

 

Załączniki: