Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Członkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata Wiśniewska

VIII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

VIII posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS), odbyło się 29 czerwca 2018 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Tematyka posiedzenia obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Projekt stanowiska Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w sprawie skutków wprowadzenia reformy systemu oświaty;
 2. Organizacja konferencji 18.09.2018 r.;
 3. Sprawy różne.

Ustalenia:

Ad. 1

W związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez stronę rządową oraz stronę pracodawców do treści projektu stanowiska w sprawie skutków wprowadzenia reformy systemu oświaty ustalono, że w przedmiotowej sprawie przygotowany zostanie projekt opinii strony pracowników i strony samorządowej, który zostanie poddany pod glosowanie w trybie korespondencyjnym.

Ad 2.

Ustalono, że:

Przewodniczący poinformował, że zostały wystosowane zaproszenia na konferencję do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a także do następujących osób z prośbą o udział w poszczególnych panelach:

 • w panelu strony rządowej: „Budowa infrastruktury transportowo-logistycznej regionu Kujaw i Pomorza w kontekście rozwoju transportu intermodalnego w Polsce”:
 • Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju,
 • Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.,
 • Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.,
 • w panelu strony pracodawców: „Gospodarka wodna szansą na zrównoważony rozwój Polski i województwa kujawsko-pomorskiego”:
 • Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
 • Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich,
 • w panelu strony samorządowej: „Główne determinanty rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego”:
 • Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii,
 • dr hab. Witold Orłowski – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Główny doradca ekonomiczny PwC,
 • Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza S.A.,
 • w panelu strony pracowników „Bezpieczeństwo zdrowotne w województwie kujawsko-pomorskim”:
 • Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia,
 • Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny.

 

Pan Leszek Walczak poprosił o przesłanie dodatkowego zaproszenia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny z prośbą o udział w panelu strony pracowników.

Wojewoda poprosił członków Prezydium WRDS o podejmowanie rozmów i zachęcanie zaproszonych gości do udziału w poszczególnych panelach.

Ponadto ustalono, że zaproszenia na konferencję skierowane zostaną do następujących osób:

 • członkowie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 • członkowie zespołów roboczych Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego;
 • przewodniczący wojewódzkich rad dialogu społecznego z prośbą o zapewnienie udziału w konferencji po jednym przedstawicielu każdej ze stron WRDS;
 • starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego;
 • przedstawiciele sołtysów z każdej gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej województwa kujawsko-pomorskiego;
 • Przewodniczący Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczący rad powiatów, miast i gmin województwa kujawsko-pomorskiego;
 • parlamentarzyści z województwa kujawsko-pomorskiego;
 • goście zaproponowani przez p. Romana Rogalskiego (uczestnicy posiedzeń WRDS 12.04.2016 r. i 23.06.2017 r. dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarki wodnej);
 • przedstawiciele organów i instytucji z którymi współpracuje WRDS.

Ad. 3

Pan Roman Rogalski złożył wniosek o zorganizowanie posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa działającego przy K-P WRDS z udziałem parlamentarzystów z regionu w sprawie nadmiernej kodyfikacji prawa okołogospodarczego.

 

Pan Sławomir Wittkowicz zwrócił się z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa działającego przy K-P WRDS z udziałem krytyków budowy stopnia wodnego w Siarzewie.

Ponadto p. Sławomir Wittkowicz zaproponował wprowadzenie zmian w regulaminie K-P WRDS dotyczących udostępniania nagrań z posiedzeń WRDS. Ustalono, że p. Sławomir Wittkowicz złoży w tej sprawie stosowny wniosek.

 

Członkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata WiśniewskaCzłonkowie Prezydium K-P WRDS w dniu 29.06.2018 r., fot. Beata Wiśniewska