Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium KP WRDS w dniu 06.03.2023 r., fot. Beata Wiśniewska
Posiedzenie Prezydium KP WRDS w dniu 06.03.2023 r., fot. Beata Wiśniewska

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2023 roku

W dniu 06.03.2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 

Główne tematy posiedzenia to:

 1. Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego (JST) w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Ceny wody i ścieków, relacja: przedsiębiorca – zakład gospodarki wodno-ściekowej – Wody Polskie.
 3. Sprawy organizacyjne.

 

W posiedzeniu oprócz członków i doradców K-P WRDS udział wzięli:

 1. Daniel Jurewicz – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
 2. Grzegorz Smytry – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy,
 3. Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy,
 4. Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Miasta Torunia,
 5. Aneta Pietrzak – Skarbnik Miasta Torunia,
 6. Władysław Majewski – Prezes Toruńskich Wodociągów,
 7. Róża Lewandowska – Wiceprezydent Miasta Grudziądz,
 8. Lilianna Kowalska – Dyrektor Wydziału Finansowego Miasta Torunia,
 9. Włodzimierz Banasik – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia,
 10. Krzysztof Maćkiewicz – Przewodniczący Konwentu Powiatów, Starosta Wąbrzeski,
 11. Jecek Brygman – Przewodniczący Konwentu Wójtów, Wójt Gminy Cekcyn,
 12. Mariusz Kolasiński – Zastępca Przewodniczący Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego przy K-P WRDS,
 13. Bianka Urbanowska – członek NSZZ „Solidarność”.

 

Pan Mariusz Kolasiński przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Zespołu ds. polityki społecznej i dialogu społecznego przy K-P WRDS, którego tematem była realizacja podwyżek wynagrodzeń w jednostkach finansów publicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Pan Przewodniczący powiedział, że wszystkie JST planują podwyżki wynagrodzeń, w części jednostek już zostały wprowadzone, a nieliczne JST czekają z ich wprowadzeniem na II półrocze br.

 

Jednogłośnie stwierdzono, że podwyżki w zaplanowanych wysokościach są niezbędne, ale ze względu na wysokie koszty bieżące nie są wystarczające.

 

Pan Daniel Jurewicz przedstawił prezentację na temat sytuacji finansowej JST województwa kujawsko-pomorskiego i przekazał  obecnym, że zestawienia dotyczą jedynie budżetów JST (nie obejmuje m. in. spółek komunalnych czy szpitali), pokazane dane są nominalne (bez uwzględnienia inflacji) i są zagregowane (sytuacja poszczególnych JST różna), zestawienie obejmuje dane na 1 marca 2023 roku;

 

Prezydent Bydgoszczy Pan Rafał Bruski przedstawił sytuację finansową Miasta Bydgoszczy i jej konsekwencje dla mieszkańców. Zdaniem Pana Prezydenta trudna sytuacja finansowa powoduje, że samorządy są zmuszone do podejmowania niekorzystnych dla mieszkańców decyzji, takich jak: podwyżki podatków i opłat lokalnych, ograniczenie inwestycji, ograniczenie wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych, gaszenie oświetlenia ulicznego, ograniczanie komunikacji publicznej, zamykanie basenów, obniżanie temperatury w DPS, szkołach, przedszkolach i żłobkach.

 

Mając na względzie bezpieczeństwo gospodarki wodno-kanalizacyjnej ustalono, że K-P WRDS zagłosuje nad przyjęciem stanowiska w sprawie udzielenia kompetencji dotyczących ustalenia stawek za wodę i ścieki radom miast i gmin. Obecnie cenę za wodę i ścieki zatwierdzają Wody Polskie.