GastroFit

Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Lista rankingowa – Nabór nr DW/2/2020

Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

Komunikat dotyczący naboru nr DW/2/2020 w ramach projektu:
pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 w zakresie zmiany:

REGULAMINU wraz z załącznikami

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2067/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. dokonał zmiany Regulaminu w ramach naboru DW/2/2020 zadania „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” w następującym zakresie:

Zmiany w treści Regulaminu pobierz:

 • § 2. dodana definicja stawki jednostkowej
 • § 4. ust. 9

Zmiany treści następujących załączników:

 • Wzór Umowy [załącznik 4 do Regulaminu] pobierz
 • Deklaracja wekslowa (osoba fizyczna) [załącznik 5 do Umowy] pobierz
 • Deklaracja wekslowa (osoba prawna) [załącznik 5 do Umowy] pobierz
 • Wzór sprawozdania [załącznik 8 do Umowy] pobierz

Zmiana wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49/2067/20 tj. z dniem 9 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian: w związku z dynamiczną sytuacją w kraju wynikającą z wystąpienia COVID-19, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podjął decyzję o realizacji projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”. Nadzwyczajny tryb przeprowadzenia naboru spowodował konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego złącznikach.

Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.


Nabór nr DW/2/2020  

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy Nabór Drugi DW/2/2020:

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu, wydrukowany i podpisany*,
 2. Oryginał dokumentu „Załączniki do wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskodawcy” (dokument musi być kompletny, zawierać wszystkie strony!)*,
 3. Dokumenty potwierdzające kryterium zmniejszenia obrotu gospodarczego*:
  1. W przypadku podatników VAT – czytelny wydruk Pliku JPK za wrzesień i listopad z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego, potwierdzającym złożenie dokumentu JPK LUB czytelny wydruk ewidencji sprzedaży (obrotu) prowadzonej do celów podatkowych za wrzesień 2020 r. i listopad 2020 r.;
  2. W przypadku podmiotów zwolnionych podmiotowo z VAT – czytelny wydruk skanu ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatkowych, zgodnie z wymogami art. 109 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 4. Oświadczenie o spadku obrotów z działalności w ramach kodów PKD 56.10.A, 93.13.Z, 96.04.Z*
 5. Oryginał Oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa, (dokument musi być kompletny, zawierać wszystkie strony)*,
 6. Oryginał Oświadczenia o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego**,
 7. Oryginał Oświadczenia o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem ZUS**,
 8. Oryginał Oświadczenia Grantobiorcy (RODO)**,
 9. Oryginał Oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad*,
 10. Wydrukowany Weksel in blanco**,
 11. Deklaracja wekslowa dla osoby fizycznej lub osoby prawnej**,
 12. Oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do zawarcia umowy o powierzenie grantu – w przypadku, gdy Wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika**,
 13. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Grantobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne) lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 14. Dotyczy wyłącznie spółek cywilnych! Kopię umowy spółki cywilnej (wraz ze zmianami) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy – zgodnie z umową spółki**.
 15. Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające rozdzielność majątkową i pozostawanie w związku małżeńskim Grantobiorcy, będącego osobą fizyczną / wspólnikiem spółki cywilnej (jeśli dotyczy)**.
 16. Oświadczenie o aktualności danych.**

* Oryginały lub poprawione w toku korespondencji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumenty, które wcześniej były wysłane elektronicznie w naborze.

** Dodatkowe dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

Najważniejsze zasady udzielania pomocy w ramach wsparcia branżowego:

 • Wymagany spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży towarów i usług) z działalności prowadzonej w ramach przynajmniej jednego z następujących kodów PKD, tj. 56.10.A, 93.13.Z, 96.04.Z, o co najmniej 50%. Porównanie danych z miesiąca listopada 2020 r. do miesiąca września 2020 r.
 • Utrzymanie zadeklarowanych pełnych etatów w okresie finansowania (w tym wlicza się umowy o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, umowy o sprzedaż usług).
 • Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na koniec 2019 r.
 • Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Zakaz podwójnego finansowania kosztów z innych środków publicznych.

Terminy

 • Termin, od którego można składać wnioski: 09.12.2020
 • Termin, do którego można składać wnioski: 10.12.2020
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 28.12.2020

Proste zasady wsparcia:

 • wniosek składany elektronicznie, ale nie przez generator wniosków
 • oryginały dokumentów na moment podpisywania umowy
 • uproszczony wniosek – łatwy do wypełnienia
 • przewidywana pomoc dla jednego podmiotu wyniesie od 6 do 12 tys. zł
 • podpisanie umów odbędzie się w 5 lokalizacjach – w siedzibie Urzędu oraz w Delegaturach – wg „klucza powiatowego”
 • wnioski będzie można składać przez 2 dni
 • o rankingowaniu wniosków będą decydowały punkty, a nie kolejność zgłoszeń
 • szybka wypłata środków

Pytania prosimy kierować mailowo na gastrofit@kujawsko-pomorskie.pl

 • Ogłoszenie o naborze na granty dla branży gastronomicznej i fitness pobierz
 • Regulamin pobierz

I etap- składanie wniosku

 1. Wniosek o powierzenie grantu (plik w formacie XLS przesłany pocztą elektroniczną). pobierz
 2. Załącznik do Wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” (skan podpisanego wydruku). pobierz
 3. Wydruk z CEIDG, KRS lub REGON – potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (skan lub zdjęcie).
 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zmniejszenia obrotu gospodarczego (skan lub fotografia):

1) w przypadku podatników VAT – Pliku JPK za wrzesień i listopad w formacie pdf razem z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (w formacie pdf), potwierdzającym złożenie dokumentu JPK LUB ewidencji sprzedaży (obrotu) prowadzonej do celów podatkowych za wrzesień 2020 r. i listopad 2020 r.;

2) w przypadku podmiotów zwolnionych podmiotowo z VAT – skan ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatkowych, zgodnie z wymogami art. 109 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 1. Fotografie obiektu w którym świadczona jest działalność (adres wykonania fotografii zgodny z adresem podanym we wniosku lub w Załączniku do Wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” jeżeli miejsce realizacji projektu jest inne od wskazanego we Wniosku o powierzenie grantu), to znaczy: 2-3 fotografie wnętrza dokumentujące salę konsumencką (w przypadku podmiotu branży gastronomicznej) lub salę ćwiczeń w obiekcie służącym poprawie kondycji fizycznej (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej) lub innych pomieszczeń wykorzystywanych do świadczenia działalności oraz 2 fotografie ukazujące budynek, w którym działalność ta jest prowadzona (w tym co najmniej 1 z widocznym szyldem, nazwą, tablicą reklamową, itp. wnioskującego podmiotu) – pliki w formacie JPG przesłane pocztą elektroniczną.
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad (skan podpisanego wydruku) pobierz
 3. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (skan podpisanego wydruku) pobierz
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego (skan podpisanego wydruku) pobierz
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem ZUS (skan podpisanego wydruku) pobierz
 6. Oświadczenie Grantobiorcy (RODO) – skan podpisanego wydruku pobierz
 7. Oświadczenie o spadku obrotów z działalności w ramach kodów PKD 56.10.A, 93.13.Z, 96.04.Z pobierz

II etap- podpisanie umowy

Wzór Umowy o powierzenie grantu  pobierz

Wykaz dokumentów do złożenia na etapie podpisywania umowy:

 1. Wydrukowany formularz wniosku o powierzenie grantu z odręcznym podpisem.
 2. Oryginał załącznika do wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”.
 3. Weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie”. pobierz
 4. Deklaracja wekslowa (osoba fizyczna) pobierz lub Deklaracja wekslowa (osoba prawna). pobierz
 5. Oryginał Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego (podpisany oryginał pisma).
 6. Oryginał Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem ZUS (podpisany oryginał pisma).
 7. Oryginał Oświadczenia Grantobiorcy (RODO).
 8. Oryginał Oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad.
 9. Oryginał Oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa.
 10. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Grantobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo pobierz, wypis z KRS, inne) lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy.

Inne

 • Wniosek o wycofanie Wniosku o powierzenie grantu.  pobierz
 • Kryteria wyboru projektów pobierz
 • Wzór sprawozdania z rozliczenia grantu pobierz
 • Oświadczenie o aktualności danych pobierz
 • Oświadczenie stan cywilny lub rozdzielność majątkowa pobierz

Informacje dotyczące naboru nr DW/1/2020