GastroFit

Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – I nabór

Lista rankingowa – Nabór nr DW/1/2020

Lista rankingowa – Nabór nr DW/1/2020

 

Komunikat dotyczący naboru nr DW/1/2020 w ramach projektu:

pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 w zakresie zmiany:

REGULAMINU wraz z załącznikami

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2065/20 z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonał zmiany Regulaminu w ramach naboru DW/1/2020 zadania „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” w następującym zakresie:

Zmiany w treści Regulaminu pobierz:

 • § 2. dodana definicja stawki jednostkowej
 • § 4. ust. 9
 • §6. ust. 11 lit .e pkt 1

 

Zmiany treści następujących załączników:

 • Wzór Umowy [załącznik 4 do Regulaminu] pobierz
 • Deklaracja wekslowa (osoba fizyczna) [załącznik 5 do Umowy] pobierz
 • Deklaracja wekslowa (osoba prawna) [załącznik 5 do Umowy] pobierz
 • Wzór sprawozdania [załącznik 8 do Umowy] pobierz

Zmiana wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49/2065/20 tj. z dniem 7 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian: w związku z dynamiczną sytuacją w kraju wynikającą z wystąpienia COVID-19, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podjął decyzję o realizacji projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”. Nadzwyczajny tryb przeprowadzenia naboru spowodował konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie i jego złącznikach.

 
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 


 

Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy Nabór Pierwszy –  DW/1/2020 :

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu, wydrukowany i podpisany*,
 2. Oryginał dokumentu „Załączniki do wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskodawcy” (dokument musi być kompletny, zawierać wszystkie strony!)*,
 3. Dokumenty potwierdzające kryterium zmniejszenia obrotu gospodarczego*:
  1. W przypadku podatników VAT – czytelny wydruk Pliku JPK za wrzesień i listopad z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego, potwierdzającym złożenie dokumentu JPK LUB czytelny wydruk ewidencji sprzedaży (obrotu) prowadzonej do celów podatkowych za wrzesień 2020 r. i listopad 2020 r.;
  2. W przypadku podmiotów zwolnionych podmiotowo z VAT – czytelny wydruk skanu ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatkowych, zgodnie z wymogami art. 109 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 4. Oryginał Oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa, (dokument musi być kompletny, zawierać wszystkie strony)*,
 5. Oryginał Oświadczenia o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego**,
 6. Oryginał Oświadczenia o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem ZUS**,
 7. Oryginał Oświadczenia Grantobiorcy (RODO)**,
 8. Oryginał Oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad*,
 9. Wydrukowany Weksel in blanco**,
 10. Deklaracja wekslowa dla osoby fizycznej lub osoby prawnej**,
 11. Oryginał pełnomocnictwa uprawniającego do zawarcia umowy o powierzenie grantu – w przypadku, gdy Wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika** (jeśli dotyczy),
 12. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Grantobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, wypis z KRS, inne) lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy).
 13. Dotyczy wyłącznie spółek cywilnych! Kopię umowy spółki cywilnej (wraz ze zmianami) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy – zgodnie z umową spółki**.
 14. Oświadczenie Wnioskodawcy potwierdzające rozdzielność majątkową i pozostawanie w związku małżeńskim Grantobiorcy, będącego osobą fizyczną / wspólnikiem spółki cywilnej (jeśli dotyczy)**.
 15. Oświadczenie o aktualności danych.**

* Oryginały lub poprawione w toku korespondencji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumenty, które wcześniej były wysłane elektronicznie w naborze.

** Dodatkowe dokumenty niezbędne do podpisania umowy.

 

W związku z problemami technicznymi strony mojregion.eu, publikujemy dokumenty do pobrania w związku z naborem wniosków do projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”:

 

 I etap – składanie wniosku

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Regulamin
 3. Instrukcja wypełniania wniosku
 4. Wniosek
 5. Załącznik do wniosku
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
 7. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa
 8. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem Urzędu Skarbowego
 9. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami względem ZUS
 10. Oświadczenie Grantobiorcy RODO

II etap – podpisanie umowy

 1. Wzór umowy
 2. Weksel in blanco
 3. Deklaracja wekslowa osoba fizyczna
 4. Deklaracja wekslowa osoba prawna
 5. Pełnomocnictwo

 
Inne

 1. Wniosek o wycofanie
 2. Oświadczenie o aktualności danych pobierz
 3. Oświadczenie stan cywilny lub rozdzielność majątkowa pobierz

 

 

Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

 

Dokumentacja oraz załączniki:

 

Najważniejsze zasady udzielania pomocy w ramach wsparcia branżowego:

 

 • Wymagany spadek obrotów ze sprzedaży towarów i usług o co najmniej 50%. Porównanie danych z miesiąca listopada 2020 r. do miesiąca września 2020 r.
 • Utrzymanie zadeklarowanych pełnych etatów w okresie finansowania (w tym wlicza się umowy o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, umowy o sprzedaż usług).
 • Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na koniec 2019 r.
 • Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Zakaz podwójnego finansowania kosztów z innych środków publicznych.

 

Proste zasady wsparcia:

 

 • wniosek składany elektronicznie, ale nie przez generator wniosków
 • oryginały dokumentów na moment podpisywania umowy
 • uproszczony wniosek – łatwy do wypełnienia
 • przewidywana pomoc dla jednego podmiotu wyniesie od 6 do 12 tys. zł
 • podpisanie umów odbędzie się w 5 lokalizacjach – w siedzibie Urzędu oraz w Delegaturach – wg „klucza powiatowego”
 • wnioski będzie można składać aż przez 7 dni
 • o rankingowaniu wniosków będą decydowały punkty, a nie kolejność zgłoszeń
 • szybka wypłata środków!

 

Pytania prosimy kierować mailowo na gastrofit@kujawsko-pomorskie.pl