Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom