Bezpieczeństwo

Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)
Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)

Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Województwie Kujawsko-Pomorskim

W dniu 16 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Spotkanie to poprowadzili: kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr Eugeniusz Lala oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Wawrzyniak. Dzięki gościnności władz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się ono na terenie tej uczelni.

 

Zespół Ekspertów, od momentu utworzenia w 2014 r. na bazie porozumienia między Marszałkiem WK-P, a Wojewodą K-P, zajmuje się najbardziej żywotnymi dla bezpieczeństwa regionu sprawami. Są to głównie zagadnienia współdziałania Sił Zbrojnych, służb ratowniczych i organizacji pozarządowych, a także rozwijania systemów (np. informatycznych), szkoleń, które mogą być lepiej przystosowane do wykorzystania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

 

Wskazany powyżej obszar zainteresowania zespołu znalazł odzwierciedlenie w realizowanym porządku spotkania.

W pierwszym wystąpieniu prorektor ds. nauki UTP prof. dr. hab. inż. Stanisław Mroziński potwierdził, że UTP jest uczelnią o bogatych naukowych tradycjach, a wartościowe badania naukowe są mocną stroną uczelni.

 

Inż. Dariusz Biernat, kierownik projektu realizowanego w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy, ukierunkowanego na rozwój bezpilotowych środków powietrznych (BSP), w swoim wystąpieniu przedstawił stopień zaawansowania prac nad przygotowaniem specjalistycznych platform przeznaczonych do wykorzystania przez służby ratownicze województwa. Jest rzeczą niezmiernie ważną w procesie rozwijania BSP, żeby poprzez prowadzone na bieżąco badania wdrażać najnowsze rozwiązania. Zacieśnienie współpracy ze służbami ratowniczymi pozwala na uwzględnianie ich potrzeb w rozwiązaniu końcowym. Rozwojowi dronów poświęcone było też kolejne wystąpienie, dr. inż. Damiana Ledzińskiego i mgr inż. Sandry Śmigiel, dotyczące badań nad systemem obsługi autonomicznych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzonych na UTP. Przedstawione materiały potwierdziły, że użycie BSP w procesie zabezpieczenia działania służb to ogromne udogodnienie, ale i cały szereg trudności, z którymi trzeba się zmierzyć.  

 

Po przerwie członek zespołu, płk. dypl. Aureliusz Chyleński przedstawił koncepcję wykorzystywania e-learningu (blended learningu) dla potrzeb szkolenia w Siłach Zbrojnych oraz perspektywę rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej w kraju i województwie. Tworzone WOT, (w tym również od 2018 r. w naszym województwie), mają zapewnić między innymi możliwości wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych. Jest rzeczą niezwykle skomplikowaną przygotowanie młodych ludzi do wykonywania nowych, nieznanych im zadań w bardzo krótkim czasie realizacji szkolenia. Wsparciem w tym zakresie ma być m. in. rozwój szkoleń zdalnych. Szkolenia tego typu, opracowane na wysokim poziomie i dedykowane poszczególnym grupom odbiorców, mogą być wartościowym elementem edukacji na rzecz bezpieczeństwa, zarówno tej ogólnodostępnej jak i bardzo profesjonalnej. Szkolenia te są już w ograniczonym zakresie wykorzystywane na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Tworzenie w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych  w Bydgoszczy oddziału szkolenia e-learningowego pozwala bardzo profesjonalnie spojrzeć na rozwój tej metody nauczania na rzecz bezpieczeństwa w regionie. Główny nacisk położony jest na mechanizmy szkoleń zdalnych na rzecz sektora pozamilitarnego oraz wykorzystanie dobrych praktyk. Do tego zagadnienia nawiązał również w swoim wystąpieniu kolejny członek zespołu, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, st. kpt. Jacek Kaczmarek, który przedstawił wnioski i doświadczenia z wykorzystania e-learningu w procesie przygotowania ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

W dyskusji dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa dyr. Jakub Wawrzyniak przedstawił doświadczenia z funkcjonowania linii alarmowej 112. Następnie omówiona została alarmowa mapa zagrożeń, którą przedstawił zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski.
W swoim wystąpieniu inspektor Elszkowski nawiązał również do aplikacji „Pierwsza pomoc”, która powstała w bydgoskiej Komendzie Wojewódzkiej, a która zbiera bardzo pozytywne recenzje w zakresie edukacji w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

W końcowej części spotkania nawiązano do poprzedniego spotkania Zespołu Ekspertów w Żninie, podczas którego przedstawiono informacje dotyczące projektu Geoportal. Kolejna edycja tego projektu (Geoportal-2), umożliwia utworzenie specjalistycznych baz danych na podłożu map cyfrowych,  pozwalających na ułatwienie realizacji zadań służbom ratowniczym w sytuacjach kryzysowych.  Projekt Geoportal dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest dobrze przygotowany,
a mądra dalsza jego rozbudowa może przyczynić się do szybkiego pozyskiwania bardzo cennych informacji w sytuacjach zagrożeń.

 

 Obrady zakończyła dyskusja dotycząca kolejnego spotkania zespołu, zaplanowanego na 18 maja 2017 r. na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, które dotyczyć  będzie m. in. praktycznego współdziałania Sił Zbrojnych (artyleria, lotnictwo wojsk lądowych, wojska inżynieryjne) ze służbami ratowniczymi podczas wspólnego wykonywania zadań przez sektor militarny i pozamilitarny.

 

 

dr Eugeniusz Lala

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

fot.  Agnieszka Kryńska (UTP)

16  marca 2017 r. 

 

Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)
Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)Spotkanie Zespołu Ekspertów w Bydgoszczy, fot. Agnieszka Kryńska (UTP)