Bezpieczeństwo

fot. WZl-2
fot. WZl-2

Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie odbyło się w dniu 27 lutego br. w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy. To tutaj, w WZL-2,  realizowany jest jeden z istotnych projektów związanych z bezpieczeństwem w regionie, ukierunkowany na   zaprojektowanie i konstrukcję rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu.

Porządek spotkania:

  1. Wnioski z ćwiczenia na autostradzie A-1 „Autostrada-2017” przeprowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.
  2. Informacja o projekcie realizowanym przez WZL-2 związanym z konstrukcją bezzałogowych statków latających. Pokaz produkowanych w zakładzie BSL.
  3. Informacja o tworzeniu 8. Brygady Obrony Terytorialnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim i planowanej współpracy z układem pozamilitarnym.
  4. „Geoportal-2” i możliwości jego rozbudowy.
  5. Dyskusja, w tym informacja o szkoleniu e-learningowym.
  6. Zakończenie spotkania.

Spotkanie otworzył dr Eugeniusz Lala, który powitał wszystkich uczestników spotkania i zapoznał z jego przebiegiem. W imieniu prezesa WZL-2 członków Zespołu powitał dyrektor techniczny zakładu p. Waldemar  Topol, który przybliżył najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania zakładu.

Część merytoryczną spotkania rozpoczął zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji p. inspektor Mirosław Elszkowski, który omówił ćwiczenie „Autostrada-2017” przeprowadzone w listopadzie 2017 r. na autostradzie A-1 przez Komendę Wojewódzką Policji oraz przedstawił wnioski z tego ćwiczenia.

W kolejnym punkcie spotkania p. Dariusz Biernat, kierownik projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, omówił dotychczasowy stan realizacji projektu, postępy i trudności w konstrukcji nowoczesnych rozwiązań. WZL-2 są koordynatorem produkcji środków bezpilotowych wśród producentów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Po teoretycznym omówieniu projektu uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z bezpilotowymi środkami powietrznymi już wdrożonymi do produkcji lub przygotowanymi do wdrożenia przez WZL-2 oraz z procesem remontu samolotów pasażerskich i transportowych realizowanym w halach zakładu.

W dalszej części spotkania ppłk dr Robert Reczkowski z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawił aktualny stan tworzenia 8. Brygady Obrony Terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim. Formowanie tej brygady rozpoczęto w styczniu 2018 r., a istotna część zadań brygady dotycząca zaangażowania w zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w regionie planowana jest do realizacji we współpracy z układem pozamilitarnym. Szczegółowe wypracowanie zasad współdziałania brygady podczas realizacji zadań zarządzania kryzysowego  obecnie ma bardzo istotny wpływ na jakość realizowanych wspólnych zadań w przyszłości.

W następnym wystąpieniu dyrektor Wydziału Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Ryszard Rumiński  przedstawił dotychczasowy stan realizowanego na terenie województwa projektu „Geoportal-2”. Istnieją możliwości rozbudowy projektu o kolejne elementy istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w regionie, a przydatne w akcjach ratowniczych. Przedstawiciele służb uczestniczący w spotkaniu przygotują propozycje nowych rozwiązań mogących pozytywnie wpłynąć na działanie służb ratowniczych w  województwie.

W dyskusji przedstawiciel Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych p. płk Aureliusz Chyleński przybliżył zagadnienia kształcenia e-learningowego na potrzeby układu pozamilitarnego w nowych uwarunkowaniach.  Współpraca z Siłami Zbrojnymi w tym zakresie, dzięki funkcjonowaniu w  regionach wojsk obrony terytorialnej, może być znacznie ułatwiona.

Na zakończenie dr Eugeniusz Lala poinformował uczestników spotkania o planowanym udziale zespołu w przygotowywanym na 24 maja na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu ćwiczeniu z udziałem artylerii, wojsk chemicznych, otoczenia  pozamilitarnego.

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na koniec  kwietnia w Toruniu, przewiduje się na nim m. in. dalszą dyskusję na temat współpracy z wojskami obrony terytorialnej w regionie, rozbudowy projektu Geoportal-2 oraz zapoznanie
z  planowanymi zmianami w Państwowym Ratownictwie Medycznym.

dr Eugeniusz Lala
28 lutego 2018 r.