Bezpieczeństwo

fot. JRG-3 PSP Toruń
fot. JRG-3 PSP Toruń

Kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów

W dniu 14 listopada br. odbyło się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Toruniu kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w regionie. Miejsce spotkania zespołu to istotna lokalizacja w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa, bo tutaj właśnie zlokalizowana jest baza kontenerowa stanowiąca wyposażenie odwodu Komendanta Głównego PSP.

 

Porządek spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania.
2. Ocena podjętych działań i udzielonej pomocy poszkodowanym w Województwie Kujawsko-Pomorskim w sierpniowej nawałnicy.
3. Informacja o tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej.
4. Dyskusja.
5. Pokaz bazy kontenerowej, zakończenie spotkania.

 

Spotkanie otworzył dr Eugeniusz Lala, który poinformował na wstępie o zmianach w składzie Zespołu Ekspertów. Ze względu na przejście na emeryturę dyr. Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Franciszka Złotnikiewicza zastąpił w pracach zespołu nowy dyr. ww. jednostki organizacyjnej Roman Gołębiewski, a ubyłego na emeryturę płk. dr. Sławomira Olearczyka zastąpił ppłk dr Robert Reczkowski, przedstawiciel Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

W pierwszej części spotkania omówiono działania i oceny sierpniowej nawałnicy, która nawiedziła Województwo Kujawsko-Pomorskie. Podstawowe informacje w tym zagadnieniu przedstawił dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Jakub Wawrzyniak oraz zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dr Andrzej Potoczek, w dyskusji udział wzięli zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. Jacek Kaczmarek, przedstawiciel UTP w Bydgoszczy mgr Marian Politowicz oraz kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego dr Eugeniusz Lala. Podczas analizy podjętych działań podkreślono ogromne zaangażowanie oraz wkład wielu podmiotów niosących pomoc poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy, wśród których największy udział mają przedstawiciele ochotniczej i państwowej straży pożarnej. Wnikliwe oceny tego typu działań podczas zdarzeń kryzysowych pozwalają na usprawnianie zarządzania kryzysowego oraz współdziałania podczas niesienia pomocy w przyszłości.

 

W kolejnym punkcie spotkania ppłk dr Robert Reczkowski przedstawił harmonogram tworzenia 8 Brygady Obrony Terytorialnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Formowanie tej brygady rozpocznie się w styczniu 2018 r., będzie ona posiadała trzy bataliony (docelowo cztery) i pododdziały zabezpieczenia, liczyła docelowo ponad trzy tysiące żołnierzy. Ważnym jest, że część istotnych zadań brygady dotyczyć będzie zaangażowania w zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w regionie. Znaczącą kwestią podczas naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej i powoływania „terytorialsów” podczas podejmowania akcji w sytuacjach kryzysowych będzie uwzględnianie osób zaangażowanych w działaniach OSP, szczególnie tych działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, aby nie osłabiać możliwości tego systemu. Takie działania winny uwzględniać przygotowywane rozwiązania systemowe oraz szczegółowe bazy danych i precyzyjne współdziałanie na szczeblu regionalnym. W dyskusji podkreślono, że umiejętne przygotowanie i wyposażenie kompanii i batalionów obrony terytorialnej na terenie województwa może być istotnym wzmocnieniem służb i organizacji angażowanych w sytuacjach kryzysowych oraz znacznie ułatwić użycie Sił Zbrojnych w zarządzaniu kryzysowym. Precyzyjne współdziałanie z dowództwem brygady obrony terytorialnej powinno pozytywnie wpływać na wykorzystanie efektu synergii podczas realizacji wspólnych zadań przez sektor militarny i pozamilitarny w województwie.

 

Na zakończenie poinformowano uczestników spotkania, że w dniach 6-8 grudnia odbędzie się w Toruniu II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa, na który wszyscy członkowie zespołu otrzymają zaproszenia oraz o tym, że kolejne spotkanie Zespołu Ekspertów odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W jego porządku przewiduje się m. in.: przedstawienie przez WZL-2 postępów w realizacji projektu dotyczącego bezpilotowych środków powietrznych, ocena i wnioski z ćwiczenia przeprowadzonego przez Komendę Wojewódzką Policji na autostradzie A-1 w dniu 8 listopada 2017 r., ocena kontroli kompleksowej województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonej przez stronę rządową w dniach 23-28 listopada 2017 r., możliwości użycia automatycznych defibrylatorów serca podczas niesienia natychmiastowej pomocy osobom z zatrzymaną pracą serca.

 

15 listopada 2017 r.