Aktualności

Plac zabaw w Białych Błotach, który powstał dzięki środkom z PROW na lata 2007-2013, fot. Tymon Markowski
Plac zabaw w Białych Błotach, który powstał dzięki środkom z PROW na lata 2007-2013, fot. Tymon Markowski

Zmieniamy wieś

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” to kolejne dwa – obok naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – ważne instrumenty dystrybucji środków z Unii Europejskiej, którymi dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie kierujemy na odnowę i rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich oraz realizację przedsięwzięć inicjowanych przez lokalne społeczności. Do tej pory dofinansowanie w ramach PROW trafiło już między innymi na budowę i modernizację blisko 200 kilometrów dróg lokalnych.

 

– PROW jest programem, w którym wdrażamy bardzo szeroki wachlarz różnych projektów: wspieramy lokalne grupy działania, inwestycje drogowe, prace w zabytkach oraz instytucje kultury na obszarach wiejskich. Muszą być one skorelowane z innymi programami operacyjnymi, w których mamy podobne priorytety, zwłaszcza z Regionalnym Programem Operacyjnym. Gwarantujemy w ten sposób równomierny i zrównoważony dostęp do środków unijnych – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach PROW na lata 2014-2020 samorząd województwa odpowiada między innymi za warty blisko 180 milionów złotych segment dotyczący wspierania inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych, rozwojem infrastruktury wodno-ściekowej, budową targowisk, kształtowaniem przestrzeni publicznej, ochroną zabytków oraz modernizacją i rozbudową obiektów pełniących funkcje kulturalne.

 

Wsparcie trafiło już na realizację inwestycji z zakresie budowy i modernizacji 195 kilometrów dróg lokalnych. Dofinansowanie umożliwi realizację 137 inwestycji przygotowanych przez 131 gmin i powiatów z regionu. Wartość wszystkich zadań to ponad 101 milionów złotych, a wysokość dofinansowania wyniesie ponad 63 procent wartości inwestycji (więcej). Kolejne nabory wniosków o wsparcie będą dotyczyć inwestycji w targowiska i obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, a także zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

 

Drugim segmentem w ramach PROW na lata 2014-2020, za realizację którego odpowiada samorząd województwa, jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w ramach mechanizmu LEADER. To element wdrażanego przez samorząd województwa (także przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego) instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – RLKS (więcej).

 

Środki w ramach mechanizmu LEADER wysokości 172 milionów złotych trafią do 20 lokalnych grup działania (LGD), czyli partnerstw mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów realizujących lokalne strategie rozwoju. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej, rozbudowy publicznej infrastruktury i wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przedsiębiorczości. Do tej pory środki z PROW trafiły na prowadzone przez LGD działania przygotowawcze. Organizowane przez LGD nabory wniosków o dofinansowanie ruszą jeszcze w tym roku.

 

W będącej do dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego puli Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, jest około 12 milionów złotych. To środki, które zasilą działalność dwóch lokalnych grup działania z regionu (Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” oraz Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Brodnickie”) w ramach instrumentu RLKS. Wsparcie trafi między innymi na tworzenie miejsc pracy, podnoszenie wartości produktów oraz propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury, a także działania proekologiczne i promowanie dziedzictwa kulturowego.

 

Wdrażany w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej PROW na lata 2007-2013 przyniósł województwu ponad 670 milionów złotych dotacji oraz będące efektem ich wykorzystania nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrewitalizowane centra miejscowości, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury, dobrze wyposażone pace zabaw, nowe lub doposażone obiekty sportowe. Wspieraliśmy też przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego „Ryby” (poprzednik PO „Rybactwo i Morze”), realizowane przez pięć lokalnych grup rybackich z regionu – w tym obszarze rozdysponowaliśmy blisko 60 milionów złotych.

 

Więcej o zmianach, jakie w ostatnich latach zaszły na kujawsko-pomorskiej wsi w naszych wydawnictwach z cyklu Razem dla Kujawsko-Pomorskiej Wsi  

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 września 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2016 r.