Aktualności

Fot. Tymon Markowski

ZIT instytucją pośredniczącą

Samorządy, które będą realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przejmują zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte 29 czerwca w Ostromecku.

 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to ważna część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2014. Pula środków, która trafi do naszego regionu w ramach całego RPO, to prawie 9,5 miliarda złotych. Trwają intensywne prace nad uszczegółowieniem tego dokumentu. Czytaj też: Konsultujemy szczegóły nowego RPO.

 

– Celem realizowanej przez samorządowe władze województwa polityki terytorialnej jest odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz ich indywidualnych potencjałów i wzajemnych zależności. Dla okresu programowania 2014-2020 Komisja Europejska zaproponowała nowy instrument pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Chodzi o realizację przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych danych obszarów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych (więcej tutaj). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro.

 

Po zeszłorocznych negocjacjach z Komisją  Europejską i zatwierdzeniu w grudniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 rozpoczęto prace nad ustanowieniem ZIT-u bydgosko-toruńskiego tzw. instytucją pośredniczącą. Podczas szeregu spotkań i negocjacji ustalono zakres zadań, które samorząd województwa, jako instytucja zarządzająca RPO, przekaże do wykonania instytucji pośredniczącej. Samorządy partnerskie realizujące ZIT wyznaczyły prezydenta Bydgoszczy do pełnienia tej funkcji w ich imieniu.

 

Ustanowienie ZIT instytucją pośredniczącą otwiera drogę do wydatkowania środków z nowej, unijnej perspektywy finansowej. Instytucja pośrednicząca będzie uczestniczyć we współtworzeniu kryteriów wyboru projektów, harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT, ogłaszać nabory wniosków, uczestniczyć w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych projektów oraz dokonywać wyboru projektów do dofinansowania przed zatwierdzeniem ich przez samorząd województwa.   

 

Porozumienie w sprawie powierzenia zadań instytucji pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT zostanie zawarte 29 czerwca w Ostromecku. Podpisy pod dokumentem złożą marszałek Piotr Całbecki oraz reprezentujący ZIT prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

 

Treść porozumienia tutaj.

 

Tego samego dnia 25 samorządowych partnerów ZIT podpisze także Aneks do porozumienia w sprawie realizacji tego instrumentu.

 

O obszarach, na które trafi wsparcie w ramach RPO na lata 2014-2020 tutaj.

Więcej o RPO na lata 2014-2020 w broszurze informacyjnej tutaj.

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

26 czerwca 2015 r.

 

Fot. Tymon Markowski

 

Fot. M. Litwin.