Aktualności

Fot Tymon Markowski
Fot Tymon Markowski

Wsparcie na przedsiębiorstwa społeczne i opiekę paliatywną

Podmioty ekonomii społecznej, czyli na przykład spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółki non-profit mogą liczyć na wsparcie w ramach zbliżającego się konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pomoc będzie przeznaczona przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez podmioty ekonomii społecznej, ale też na szkolenia pracowników i wolontariuszy czy bezzwrotne dotacje na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego. Wnioski można składać od 28 września. Z kolei jeszcze do 1 października trwa konkurs na utworzenie systemu wsparcia dla osób wymagających opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

 

Przedsiębiorstwa społeczne to instytucje, w których zyski w założeniu są reinwestowane w ich cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. Istotnym znaczeniem – obok celu gospodarczego – jest misja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu.

 

Konkurs w ramach naszego RPO ma na celu wparcie podmiotów ekonomii społecznej z regionu. Dzięki temu osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły znaleźć pracę, która będzie odpowiadać ich potrzebom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W konkursie do podziału jest 38,2 mln złotych. Jego beneficjentami będą Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), odpowiedzialne za cztery subregiony, a ich zadaniem będzie wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. Wystartować mogą ośrodki posiadające akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub takie, które dopiero o taki status się starają (umowę będą mogły podpisać dopiero, gdy uzyskają akredytację).

 

Środki z RPO, których dystrybuowaniem zajmą się OWES-y przeznaczone będą na komplementarne działania, obejmujące wsparcie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie rozwoju i funkcjonowania takich podmiotów oraz wsparcie finansowe i merytoryczne na tworzenie nowych miejsc pracy. Minimalna wartość projektu to 5 mln zł, maksymalna, w zależności od subregionu w którym realizowany będzie projekt, wynosi od 8,5 mln zł do 12,5 mln zł.

 

Więcej informacji o zbliżającym się konkursie na stronie mojregion.eu.

 

RPO na wsparcie długoterminowe

 

W wyniku trwającego konkursu dotyczącego wsparcia długoterminowego powstaną Centra Koordynacji Opieki Medycznej, odpowiedzialne za funkcjonowanie Dziennych Domów Opieki Medycznej, a także za pomoc domową dla osób wymagających opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

 

W jednym Dziennym Domu Opieki Medycznej znajdzie się miejsce dla co najmniej 15 pacjentów   bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej oraz dla pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Jednocześnie w Dziennym Domu Opieki Medycznej nie może przebywać więcej niż 25 pacjentów.

 

 Oprócz domów konkurs zakłada świadczenie domowej opieki medycznej, w postaci usług pielęgnacyjnych w domu w ramach opieki długoterminowej i/lub usług w ramach opieki paliatywnej/hospicyjnej domowej. Usługi zdrowotne będą świadczone na poziomie lokalnych społeczności. Oznacza to umożliwienie osobom zależnym życia w środowisku lokalnym, bez izolacji od rodziny, a gdy z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwienie podtrzymywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

 

Funkcjonowaniem Domów Dziennej Opieki Medycznej i opieki domowej zajmą się Centra Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych, po jednym dla jednego z pięciu subregionów. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), jeśli wniosą wkład własny w wysokości 10% wartości projektu. Przy tym albo wnioskodawca, albo partner musi być podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów to 23,4 mln złotych.

 

Więcej informacji o konkursie, w tym wszelkie informacje o naborze, na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 września 2018 r.