Aktualności

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKP
Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKP

Strategia przyspieszenia 2030+ – to dotyczy każdego z nas

Startują oficjalne konsultacje projektu strategii rozwoju województwa do roku 2030. 28 lipca w Toruniu odbyła się uroczysta konferencja inauguracyjna z udziałem samorządowców z całego regionu, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej oraz reprezentacji środowisk naukowych, biznesowych i działających w dziedzinie ochrony środowiska. Nowa wersja naszego najważniejszego dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego nowej perspektywy, powinna zostać przyjęta przez sejmik jeszcze w tym roku.

 

 

– Przyjętym w strategii nadrzędnym celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców regionu. Mam tu na myśli zarówno poziom życia właściwy dla społeczeństw rozwiniętych krajów europejskich, jak i nasze słuszne aspiracje na miarę realiów trzeciej dekady XXI wieku. Najlepiej charakteryzują to dwie idee: „Człowiek w centrum uwagi” i „Przyspieszenie rozwoju”. Ustalenia strategii w sposób bezpośredni lub pośredni wpłyną na politykę rozwojową każdej gminy w Kujawsko-Pomorskiem i dotyczyć będą każdego z nas. Stąd przyjęty sposób tworzenia dokumentu, od początku uwzględniający szeroki udział wszystkich interesariuszy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

 

W konferencji, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa, uczestniczyli też przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

Wypowiedzi z briefingu prasowego (audio)

 

Prace nad Strategią przyspieszenia 2030+ rozpoczęliśmy od wykonania  diagnozy, czyli analizy sytuacji i aktualnych uwarunkowań rozwojowych. Zidentyfikowaliśmy czternaście podstawowych wyzwań:

 • poprawa poziomu rozwoju społecznego
 • dostosowanie kierunków rozwoju województwa do transformacji demograficznej i konsekwencji starzenia się społeczeństwa
 • rozwój przedsiębiorczości
 • wzrost innowacyjności gospodarki
 • poprawa dostępności zewnętrznej oraz wykorzystanie potencjału logistycznego
 • poprawa dostępności komunikacyjnej stolic województwa
 • wzmocnienie potencjału Bydgoszczy i Torunia jako ośrodków rozwoju
 • nowoczesny sektor rolno-spożywczy
 • rozwój uzdrowisk
 • powszechna dostępność technologii informacyjnych
 • zapewnienie dobrego stanu powietrza
 • zrównoważony rozwój oraz efektywne funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu
 • bezpieczeństwo i transformacja energetyczna
 • odbudowa gospodarki po epidemii Covid-19.

 

Projekt strategii, której tytuł brzmi „Strategia przyspieszenia 2030+”, oprócz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, zawiera wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania.

 

Wskazuje cele operacyjne, będące filarami przyspieszenia rozwoju:

 • skuteczna edukacja
 • zdrowe, aktywne i zamożne społeczeństwo
 • konkurencyjna gospodarka
 • dostępna przestrzeń i czyste środowisko
 • spójne i bezpieczne województwo.

 

Zakładamy, że efektem realizacji ustaleń strategii będą trwałe miejsca pracy z przyzwoitym wynagrodzeniem, znaczące unowocześnienie gospodarki, wysokiej jakości środowisko przyrodnicze, szeroka dostępność wysokiej jakości usług społecznych oraz to, że nasz region będzie pozytywnie identyfikowany (jako producent wysokiej jakości żywności, ośrodek turystyki uzdrowiskowej, cel wypadów na łono przyrody, etc.). Wartością dodaną powinno być korzystniejsze dla regionu saldo migracji. W regionie, w którym dobrze się żyje i w którym można realizować ambicje zawodowe, częściej wiążą przyszłość młodzi mieszkańcy.

 

Procedowana obecnie strategia rozwojowa jest czwartą w naszej historii i kontynuacją wszystkich poprzednich. Celem pierwszej (2000 rok) była integracja województwa, drugiej (2005 rok) wyrównywanie szans rozwojowych, trzecia (2013 rok) była strategią modernizacji. Możemy mówić o wymiernych efektach realizacji ustaleń tej ostatniej: wzroście PKB, produkcji sprzedanej przedsiębiorstw, dochodów własnych województwa, liczby pracujących i nowych miejsc pracy, dzieci objętych opieką w przedszkolach i żłobkach oraz liczby osób z wyższym wykształceniem, a także spadku bezrobocia i liczby korzystających z opieki społecznej.  

 

Uwagi i wnioski do projektu nowej strategii można składać – pisemnie, ustnie lub pocztą elektroniczną – do 3 września 2020. Projekt, szczegóły i pozostałe dokumenty

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

28 lipca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2020 r.

 

Konferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKPKonferencja otwierająca konsultacje społeczne Strategii rozwoju województwa 2030 +, fot. Szymon Zdziebło/trantoga.pl dla UMWKP