Aktualności

Stanowisko marszałka Piotra Całbeckiego

Stanowisko marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego w sprawie publicznych wypowiedzi prof. Macieja Świątkowskiego, radnego sejmiku

 

Pan profesor Maciej Świątkowski w publicznej i relacjonowanej w mediach wypowiedzi sformułował szereg zarzutów pod adresem samorządowych władz województwa, a także profesora Bogusława Buszewskiego, pełniącego funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.

 

Profesor Buszewski jako chemik jest wybitnym uczonym UMK o niekwestionowanym dorobku, autorem i współautorem kilkunastu książek i około 400 artykułów naukowych w ważnych zagranicznych pismach naukowych, jednym z najczęściej cytowanych naukowców w Polsce. Ma na swoim koncie opiekę nad przewodami habilitacyjnymi i dysertacjami doktorskimi oraz promocję wielu pokoleń magistrów i licencjatów. Otrzymał tytuły doktora honoris causa dwóch zagranicznych uniwersytetów i profesora honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zasiada też w licznych krajowych i międzynarodowych gremiach naukowych i doradczych. Pełnił między innymi funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Societas Humboldtiana Polonorum a obecnie jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

 

Jako pełnomocnik zarządu województwa profesor Buszewski służy swoją wiedzą i doświadczeniem działając aktywnie na rzecz rozwoju działalności naukowo-badawczej kujawsko-pomorskich uczelni, współpracy nauki i edukacji z biznesem oraz rozwoju innowacyjności. Efektem jego działań jest między innymi powołanie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji, która wspiera komercjalizację wyników badań naukowych i wynalazków powstających w pracowniach naukowców. Profesor koordynował opracowanie strategii włączenia uczelni z naszego województwa do ogólnopolskiego programu badań – tzw. Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Dzięki temu do naszych regionalnych ośrodków będą mogły napłynąć na niespotykaną dotąd skalę środki na badania naukowe.

 

Podejmując próbę włączenia samorządowych władz województwa w spór dotyczący próby podziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i odłączenia od niego Collegium Medicum UMK, radny Maciej Świątkowski posługiwał się nieprawdziwymi tezami i argumentami dotyczącymi planów Urzędu Marszałkowskiego, które wymagają sprostowania:

 

– Prof. Buszewski, jako wybitny naukowiec, otrzymuje regularnie liczne granty badawcze z krajowych i zagranicznych funduszy, nieprawdą jest natomiast to, iż otrzymał takowe granty z budżetu województwa.

 

– Nie jest prawdą, że naukowcy z Collegium Medicum nie wykonują badań i nie otrzymują na nie grantów. Największy grant badawczy w historii UMK – przeszło 30 milionów złotych – otrzymał prof. Tomasz Drewa z Collegium Medicum. O tego rodzaju środki skutecznie zabiegali także m. in. prof. Ryszard Oliński, dr hab. Barbara Bojko oraz prof. Michał Marszałł.

 

– Twierdzenie, że CM jest dyskryminowane w podziale środków z Unii Europejskiej na jego rozwój jest nie tylko nieprawdziwe ale krzywdzące. Celowo, wnioskując o zmianę zasad demarkacji – odstępstwo krajowe – aby umożliwić aplikowanie szpitali klinicznych do RPO, przeznaczyliśmy na ich rozwój poważne kwoty dofinansowania, kosztem wsparcia dla szpitali powiatowych i wojewódzkich.

 

– Nie jest prawdą, że w jakichkolwiek dokumentach programowych władze województwa wskazują miasto Bydgoszcz jako „zacofane inwestycyjnie” w stosunku do Torunia. Jest wręcz przeciwnie. We wszystkich strategicznych opracowaniach Bydgoszcz oraz Toruń prezentowane są razem jako inwestycyjni liderzy regionu. Przykładem są wspólne aplikacje w tzw. Mapie Drogowej, czy ubieganie się o środki np. Centrum Onkologii wraz z chemikami z UMK w ramach programów unijnych.

 

– Nie jest prawdą, że samorząd województwa zabezpieczył 60 milionów złotych na budowę regionalnego centrum badawczego. Urząd Marszałkowski nie zabezpieczył żadnych środków finansowych na taki cel.

 

– Nie jest prawdą, że z dokumentów Urzędu Marszałkowskiego wynika, że zadania naukowe w sferze medycznej mają być prowadzone w budynku przy ul. Sienkiewicza w Toruniu.

 

– Nie jest prawdą, że profesor Bogusław Buszewski jest „toruńskim pełnomocnikiem”. Profesor Buszewski pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa odpowiedzialnego za rozwój nauki i innowacyjności na obszarze całego województwa. Potwierdzają to realizowane z jego udziałem inicjatywy, takie jak marszałkowski projekt stypendialny „Krok w przyszłość”, stypendia doktoranckie, oraz projekt Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia, w których uczestniczą jednostki badawcze oraz naukowcy z całego regionu.