Aktualności

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Wyspa Młyńska w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Rewitalizacja w nowej odsłonie

Wsparcie dla wszystkich miast a także terenów wiejskich oraz ścisłe powiązanie przedsięwzięć inwestycyjnych z działaniami „miękkimi”, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych – to główne założenia inicjatyw z zakresu rewitalizacji w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Tylko w puli środków przeznaczonych dla miast samorządowe władze województwa zarezerwowały na ten cel około 220 milionów złotych.

 

Naprzeciw problemom społecznym

Dotychczas, dzięki środkom z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 lokalne programy rewitalizacji realizowały 32 miasta w naszym regionie. Wypiękniały rynki, ulice i kamienice, nowe oblicze i funkcje zyskały też tereny poprzemysłowe. Największymi beneficjentami były Bydgoszcz, w której spektakularną rewitalizację przeszła Wyspa Młyńska, a także Toruń, gdzie gruntownie przebudowano między innymi ulicę Mickiewicza. Dla miast, które nie mogły skorzystać ze środków na rewitalizację w ramach RPO (miasta poniżej 5 tysięcy mieszkańców), samorządowe władze województwa uruchomiły specjalny mechanizm wspierania takich inwestycji z budżetu województwa (więcej).

 

– Pieniądze na realizację programów rewitalizacyjnych pomogły odmienić oblicza kujawsko-pomorskich miast. W nowym okresie programowania tego rodzaju wsparcie będzie dostępne również dla społeczności na terenach wiejskich. Chodzi nie tylko o odnowę infrastruktury, ale przede wszystkim o pomoc w kompleksowym rozwiązywaniu problemów społecznych, które zdiagnozowano na danym obszarze. Inwestycje rewitalizacyjne będą zatem towarzyszyć realizacji przemyślanych programów wsparcia społecznego, wychodzących naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Miliony dla miast i terenów wiejskich

Działania rewitalizacyjne będą ściśle związane z realizacją polityki terytorialnej województwa na wszystkich jej poziomach (wojewódzkim – ZIT, regionalnym i subregionalnym, ponadlokalnym oraz RLKS). Planowane przedsięwzięcia powinny zostać uwzględnione w dokumentach strategicznych dotyczących danych obszarów oraz lokalnych lub gminnych programach rewitalizacji. Pula środków przeznaczonych na rewitalizację dla miast znajdujących się w obszarze ZIT wynosi około 100 milionów złotych (25,4 mln euro), a dla pozostałych miast około 120 milionów złotych (28,6 milionów euro). W przypadku obszarów wiejskich kwoty przeznaczone na rewitalizację będą wynikać z lokalnych strategii rozwoju opracowanych przez lokalne grupy działania (więcej o RLKS).

 

Przy określaniu wskaźników, które zdecydowały o poddziale środków między poszczególne miasta, wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców, powierzchnię terenów zabudowanych i zurbanizowanych, zasięg korzystania z pomocy społecznej oraz wysokość dochodów z PIT i CIT. W przypadku Bydgoszczy i Torunia, do których trafi największe wsparcie, zastosowano wyłącznie kryterium liczby ludności. Identyczną wartość alokacji na jednego mieszkańca przyjęto w przypadku Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Szczególnie potraktowano najmniejsze miasta (do 5 tysięcy mieszkańców), dla których określono taką pulę pieniędzy, która będzie wystarczająca dla uruchomienia działań rewitalizacyjnych.

 

Podział środków na rewitalizację dla miast (według „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych  w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”)

 

Na co wsparcie i dla kogo

Środki na rewitalizację trafią na realizację działań służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i środowiskowych na danym obszarze. Szczególny nacisk będzie położony na aspekt społeczny, a projekty infrastrukturalne będą miały jedynie charakter pomocniczy. Możliwa będzie między innymi przebudowa i modernizacja budynków w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych. O wsparcie będą mogły się ubiegać samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły a także partnerzy publiczno-prywatni.

 

Czas na realizację

Samorządy i społeczności lokalne przygotowują obecnie dokumenty strategiczne dla poszczególnych obszarów, trwa także przygotowywanie i aktualizacja programów rewitalizacji, które będą stanowić podstawę do ubiegania się o środki. Ogłoszenie pierwszych konkursów na dofinansowanie działań rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewidziano jeszcze w tym roku.

 

Samorządy lokalne mogą też ubiegać się o wsparcie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Pula środków dla gmin z Kujaw i Pomorza to 4,6 miliona złotych (więcej). Spotkania informacyjne w tej sprawie odbędą się 15 oraz 22 lutego w Urzędzie Marszałkowskim (więcej).

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 lutego 2016 r.