Aktualności

Uroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras
Uroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras

Setki projektów pozarządówek

Dzięki wsparciu samorządu województwa organizacje pozarządowe zrealizują w tym roku ponad pół tysiąca różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Dotacje rozdysponowaliśmy w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych. Dziś (5 maja) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie umów beneficjentom.

 

– Rolą samorządu województwa jest dostrzegać i wspierać wartościowe aktywności i działania organizacji pozarządowych, które wpisują się w nasze statutowe cele i których nigdy nie bylibyśmy w stanie zrealizować, gdyby nie zaangażowanie tysięcy osób pracujących na co dzień w tych organizacjach. Za to zaangażowanie chciałbym dzisiaj państwu podziękować – powiedział podczas spotkania marszałek Piotr Całbecki.

 

Tegoroczne wsparcie na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe trafiło dotychczas na realizację około 559 inicjatyw wyłonionych w 21 konkursach. Przed nami jeszcze rozstrzygnięcia w części konkursów dotyczących upowszechniania sportu. Suma tegorocznego wsparcia dla ngo-sów to prawie 7 milionów złotych.

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom. Trzy konkursy dotyczyły przeciwdziałania narkomanii (lista), rozwiązywania problemów alkoholowych (lista) oraz aktywizacji środowisk wiejskich w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (lista). Suma wsparcia na realizację 59 projektów – działań interwencyjnych i terapeutycznych dla osób wychodzących z nałogów oraz ich rodzin, a także inicjatyw mających zapobiegać uzależnieniom – to ponad 600 tysięcy złotych.

 

Zdrowie. W ramach dwóch konkursów dotyczących realizacji przedsięwzięć w zakresie promocji i ochrony zdrowia rozdysponowaliśmy 100 tysięcy złotych. Pierwszy konkurs dotyczył działań w zakresie promocji zdrowia, poprawy jakości życia osób chorych oraz organizacji konferencji naukowych poświęconych tematyce zdrowotnej (lista). Drugi umożliwił realizację działań informacyjno-edukacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także projektów służących rozwojowi form oparcia społecznego dla tych osób (lista). W kolejnym konkursie wsparcie w wysokości 250 tysięcy złotych trafiło na realizację 22 przedsięwzięć dotyczących organizacji pomocy dla osób przewlekle chorych (lista).

 

Czytaj też: Z pomocą przewlekle chorym

 

Rodzina. Wśród konkursów związanych z realizacją działań dotyczących rozwiązywania problemów rodzin znalazły się inicjatywy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i przemocy w rodzinie (lista) oraz projekty służące wzmacnianiu potencjału rodziny oraz rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich (lista). W puli środków na realizację tego rodzaju zadań znalazło się 160 tysięcy złotych.

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Samorząd województwa przeznaczył też środki na organizację przez pozarządówki szkoleń i warsztatów, grup wsparcia a także imprez i innych inicjatyw, których cel to aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Suma dofinansowania ze środków PFRON na realizację 37 tego rodzaju projektów to 470 tysięcy złotych (lista). Kolejny konkurs dotyczył przedsięwzięć z zakresu organizacji specjalistycznej opieki terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością (lista). Na realizację 14 tego typu inicjatyw trafiło 100 tysięcy złotych z budżetu województwa.

 

Aktywizacja i integracja. Z myślą o aktywizacji seniorów 90 tysięcy złotych wsparcia trafiło na realizację 25 imprez rekreacyjnych, zlotów, spotkań i zajęć edukacyjnych (lista). Kolejne dwa konkursy dotyczyły organizacji ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Pierwszy z nich ogłoszono z myślą o młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (lista). Drugi dotyczył wspierania prac wychowawczych realizowanych przez organizacje młodzieżowe (lista). Suma wsparcia na realizację 58 przedsięwzięć to pół miliona złotych.

 

Sport. Szereg konkursów dotyczył wspierania inicjatyw realizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Pół miliona złotych trafiło na organizację 83 imprez sportowych – turniejów, biegów i Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach (lista). Półtora miliona złotych dotacji pomoże klubom w organizacji szkoleń i treningów dla młodych sportowców (lista, drugi konkurs w tym samym zakresie czeka na rozstrzygnięcie). W trybie konkursowym Urząd Marszałkowski powierzy też organizacjom pozarządowym realizację Programów Sportu Powszechnego. Wśród nich jest program „Umiem pływać”, w którym weźmie w tym roku udział 3,5 tysiąca uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych. Planowane jest jeszcze ogłoszenie konkursów dotyczących szkółek kolarskich oraz programu upowszechniania lekkiej atletyki.

 

Czytaj też: Uczymy pływać

 

Kultura i turystyka. Milionowa pula wsparcia trafiła na organizację blisko 100 ważnych regionalnych wydarzeń artystycznych: koncertów, festiwali i konkursów (lista). Dotacje skierowano także na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych – wśród 39 przedsięwzięć znalazły się różnego rodzaju rajdy, zloty i konkursy (lista).

 

Czytaj też: Wspieramy turystyczne imprezy

 

Rozwój ngo. Część konkursów dotyczyła także wspierania rozwoju organizacji pozarządowych w regionie. W tej puli granty trafiły na dofinansowanie wkładu własnego pozarządówek do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych (lista dotychczas udzielonego wsparcia), organizację dorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwycięzca) oraz wykonanie ewaluacji wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi (zwycięzca).

 

Oprócz konkursów na wykonywanie zadań publicznych samorząd województwa uruchamia też inne mechanizmy wspierania aktywności ngo-sów. Wielomilionową pulę środków z kilku unijnych programów przeznaczyliśmy na inicjatywy lokalnych grup działania, czyli partnerstw z udziałem ngo-sów, w ramach innowacyjnego narzędzia Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Więcej o RLKS.

 

Czytaj też: Dobra współpraca z ngo-sami

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

5 maja 2016 r.

 

Uroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj KurasUroczystość wręczenia umów przedstawicielom organizacji pozarządowych, fot. Mikołaj Kuras