Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Konkursy grantowe dla pozarządówek

Ponad 8 mln złotych znalazło się w puli środków, które trafią do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do mieszkańców regionu. Wnioski w większości konkursów o dofinansowanie można składać do 15 stycznia. Regulaminy dostępne na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego. Cieszę się, że dzięki wsparciu samorządu województwa mogą aktywnie działać. Zapraszam do składania wniosków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Konkursy otwarte do 15 stycznia:

 • zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • organizacja imprez sportowych
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych
 • przeciwdziałanie narkomanii
 • aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
 • wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
 • aktywizacja i integracja społeczna seniorów
 • wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
 • ochrona i promocja zdrowia
 • rozwój i promocja turystyki w województwie kujawsko-pomorskim
 • zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego skierowanego do organizacji pozarządowych
 • wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich
 • ochrona zdrowia psychicznego
 • budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
 • organizacja wydarzeń sportowych

 

Konkurs otwarty do 28 lutego:

 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

 

Konkurs otwarty do 31 maja:

 • poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich

 

Konkurs otwarty do 30 września:

 • dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 grudnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024 r.