Aktualności

Autostrada A1, fot. Daniel Pach
Autostrada A1, fot. Daniel Pach

Rozmawiamy o obszarach funkcjonalnych

Trwają prace nad określeniem ważnych dla rozwoju regionu obszarów funkcjonalnych, które będą częścią przygotowywanego przez marszałkowską administrację Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. W poniedziałek (16 maja) w Przysieku pod Toruniem odbyła się konferencja opiniująca propozycje złożone przez zarząd województwa i samorządy lokalne.

 

Dla zintegrowanego rozwoju

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszar funkcjonalny to „obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju”. Pojęcie pojawiło się po raz pierwszy w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjętej w 2011 roku.

 

Obszary funkcjonalne wiążą się z nowym, zintegrowanym podejściem do planowania rozwoju uwzględniającym różnorodność cech społecznych, gospodarczych i przestrzennych poszczególnych obszarów, które nie muszą zamykać się w granicach gminy czy powiatu. Przy planowaniu działań bierze się pod uwagę wszystkie występujące na określonym terytorium potencjały oraz zdolność do ich wykorzystania.

 

Na obszary funkcjonalne należy patrzeć w kategorii szans na wspólne rozwiązywanie problemów lub wykorzystywanie potencjału, których skala przewyższa możliwości pojedynczej gminy lub powiatu. Istotne jest wspólne, niezależnie od granic administracyjnych czy poziomów zarządzania, działanie w jednej sprawie. Mimo że strona rządowa nie przewidziała dodatkowych środków finansowych dla obszarów funkcjonalnych, mogą być one traktowane priorytetowo przy planowaniu lokalizacji inwestycji lub podejmowaniu określonych przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

 

Wspólnie o kształcie obszarów funkcjonalnych

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje samorząd województwa jako właściwy do określenia obszarów funkcjonalnych, zarówno tych o istotnym znaczeniu dla kraju, jak i tych o istotnym znaczeniu dla regionu. W pracach nad określeniem tych obszarów biorą udział także samorządy lokalne, które formułują własne propozycje oraz uczestniczą w konsultacjach. Przyjęte ostatecznie przez zarząd województwa obszary funkcjonalne będą więc wypracowane wspólnie z samorządami lokalnymi.

 

Zarząd województwa zaproponował określenie 11 obszarów funkcjonalnych, z czego 3 o znaczeniu ponadregionalnym i 8 o znaczeniu regionalnym. Propozycja uwzględnia objęcie obszarami funkcjonalnymi wszystkie gminy województwa. Większość gmin i powiatów wchodzi w skład kilku zaproponowanych obszarów funkcjonalnych jednocześnie. Zaproponowane obszary miały swój początek we wcześniejszych dokumentach województwa, między innymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – Plan modernizacji 2020 +, czy w polityce terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Obszary funkcjonalne zaproponowane przez zarząd województwa

Obszary funkcjonalne zaproponowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

W poniedziałek (16 maja) w Centrum Konferencyjnym ,,Daglezja” w Przysieku odbyła się konferencja opiniująca obszary funkcjonalne, na której samorządy lokalne opiniowały zarówno propozycje zarządu województwa, jak i propozycje zawarte we wnioskach złożonych przez gminy i powiaty. Efektem prac będzie ujęcie obszarów funkcjonalnych w sporządzanym obecnie Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Ostateczny kształt planu zostanie ustalony po konsultacjach z samorządami lokalnymi.

 

Więcej o procedurze wyznaczania obszarów funkcjonalnych

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

16 maja 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 17 maja 2016 r.