Aktualności

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Po lutowym posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO

Modernizacja szpitali powiatowych, rozwój publicznych e-projektów, budowa systemu wsparcia dla osób starszych, przedszkola i żłobki, przedsięwzięcia związane z cyfryzacją, a także z edukacją i szkolnictwem zawodowym – podczas lutowego posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego przyjął przedłożone przez zarząd województwa kryteria wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. Ustalono też zasady uruchamiania w ramach RPO instrumentów finansowych, adresowanych przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, oraz ramowe plany roczne dotyczące konkursów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szpitale powiatowe

 

Pieniądze na przedsięwzięcia inwestycyjne w szpitalach powiatowych uruchamiamy po raz pierwszy w nowej perspektywie. Do podziału między beneficjentów jest 10 milionów euro (43 miliony złotych). Projekty mogą dotyczyć niezbędnych w placówkach prac modernizacyjnych oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, związanych z leczeniem chorób układu krążenia, narządu ruchu, układu oddechowego oraz chorób nowotworowych  i psychicznych, a także świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, neonatologii i pediatrii.

 

– Środki w tym konkursie, który zostanie ogłoszony w drugim kwartale 2017, powinny pozwolić na dokończenie rozpoczętej w poprzedniej perspektywie finansowej modernizacyjnych tych placówkach. Łącznie ze środkami, po które będą mogły sięgnąć w konkursach dotyczących cyfryzacji i termomodernizacji, dedykujemy im ponad 80 milionów złotych. Szpitale powiatowe są ważnym ogniwem opieki zdrowotnej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. 

 

W najbliższym czasie ogłosimy też konkurs, w ramach którego sfinansujemy program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego. Mamy w planie kilkanaście podobnych naborów, dotyczących innych segmentów profilaktyki zdrowotnej. Najbliższe będą dotyczyć pediatrii i ostrych zespołów wieńcowych.

 

Usługi opiekuńcze

 

Także na drugi kwartał planujemy ogłoszenie konkursu dotyczącego tworzenia podstaw systemu środowiskowej opieki nad dziećmi do lat trzech. Chcemy sfinansować tworzenie nowych miejsc w żłobkach i organizację szkoleń zawodowych dla niań oraz pomóc młodym rodzinom w pokrywaniu kosztów opieki nad maluchami (żłobek, zatrudnienie opiekunki). Pula środków to ponad 43 miliony złotych.

 

Innego segmentu usług opiekuńczych, opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, dotyczy konkurs, który ogłosimy pod koniec tego roku. Adresujemy go do instytucji publicznych działających na obszarze objętym naszym ZIT-em. Zależy nam, by powstała w regionie sieć domów dziennego pobytu, klubów samopomocy i mieszkań chronionych, a także wsparcia domowego, w tym z użyciem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, gwarantujących seniorom tyle bezpieczeństwa, ile jest konieczne, i tyle autonomii, ile to możliwe. Uzupełnieniem będzie możliwość sfinansowania likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania i kosztów wypożyczenia sprzętu ułatwiającego rehabilitację i pielęgnację. Zakładany budżet konkursu wynosi 2,3 mln złotych.

 

Bezpieczniej na rynku pracy

 

Blisko 20 milionów złotych będzie w najbliższym czasie do podziału między instytucje rynku pracy na uruchomienie programów aktywizacji zawodowej adresowanych do grup defaworyzowanych przez rynek (kobiet, kobiet i mężczyzn 50 plus, niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotnych). Najbliższy konkurs jeszcze w tym kwartale.

 

W drugim z konkursów dedykowanych rynkowi pracy stawiamy sobie za cel uruchomienie programów eliminujących negatywne zdrowotnie czynniki w miejscu zatrudnienia i pozwalających na przekwalifikowanie pracownikom pracujących w trudnych, uciążliwych warunkach. W ramach projektów będzie też można sfinansować dodatkowe pakiety badań dla pracowników. Ogłoszenie konkursu także w najbliższych tygodniach, alokacja to blisko 2,5 miliona złotych.

 

Na uwagę zasługują też uruchamiane właśnie pieniądze na działania związane z integracją zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku przeznaczamy na nie w ramach RPO 54 miliony złotych, pierwszy konkurs o dofinansowanie wkrótce.    

 

Edukacja

 

Likwidacja luki w ofercie wychowania przedszkolnego to ważny element budowania kapitału społecznego regionu. W zaplanowanych na ten rok konkursach przeznaczamy na ten cel 23 miliony złotych. Konkursy w drugim i trzecim kwartale 2017. 

 

Komitet Monitorujący na swym ostatnim posiedzeniu zatwierdził też zasady wyłaniania projektów w konkursach dotyczących programów rozwijających tak zwane kompetencje kluczowe uczniów, oferujących indywidualne wsparcie dydaktyczne dla uczniów słabszych, podnoszenie kwalifikacji przez pedagogów i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Mamy na to w tym roku 47 mln złotych, jeden z zaplanowanych konkursów w drugim kwartale 2017.

 

Lepsza oferta edukacyjna, wyższy poziom kształcenia i lepsza pozycja absolwentów na rynku pracy to cel, który zakładamy w RPO wobec zawodówek. Na służące temu projekty przeznaczamy w tym roku 40 mln złotych. Najbliższy konkurs w drugim kwartale, do wzięcia będzie ponad 30 mln złotych.

 

 

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców

 

Przeznaczamy na nie 211,1 mln euro (nieco ponad 900 mln zł, 11 proc. wszystkich środków RPO). Administrować nim będą trzy instytucje finansowe – Bank Gospodarstwa Krajowego Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny. Pożyczki i poręczenia, adresowane przede wszystkim do przedsiębiorstw niewielkich, będzie można uzyskać na realizację projektów w dziedzinie badań i wdrożeń, innowacji oraz zielonej gospodarki (energetyka odnawialna i efektywność energetyczna).

 

Przyjęte przez komitet ustalenia uruchamiają pieniądze RPO także m. in. na digitalizację zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz rozwój publicznych e-usług w administracji i służbie zdrowia, a także projekty dotyczące rozwoju regionalnej oferty eksportowej i inwestycyjnej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 lutego 2017 r.

 

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, któremu towarzyszą wicedyrektor Małgorzata Wiśniewska z Dep. Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Michał Heller i Bartosz Wojtaczka z Wydziału Programowania Europejskiego; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP