Aktualności

Fot. Jacek Smarz

Pierwsze środki nowej perspektywy

Przystępujemy do uruchomienia pierwszych pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Będący instytucją pośredniczącą dla części programu Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie miękkich projektów powiatowych urzędów pracy.

 

Chodzi o środki 8. osi priorytetowej RPOWKP, przeznaczone na aktywizację zawodową osób poszukujących pracy. W puli jest blisko 45 milionów złotych na rok 2015 i ponad 13 milionów złotych na rok przyszły. Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest do wszystkich dwudziestu działających w naszym województwie powiatowych urzędów pracy. Przedsięwzięcia, także takie, które się już w tym roku rozpoczęły, mogą dotyczyć szeroko rozumianego wsparcia na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych (zarejestrowanych jako bezrobotni) powyżej 29. roku życia  – szkoleń, warsztatów, staży, reorientacji zawodowej, doradztwa dotyczącego ścieżki zatrudnienia.

– Co istotne, realizatorzy będą w tej perspektywie finansowej rozliczani z przyjętych dla projektów wskaźników zatrudnienia – czyli realnych efektów, oznaczających pracę dla osób objętych pomocą – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

WUP czeka na wnioski do 24 lipca. Wszystkie szczegóły i dokumenty na portalu WUP tutaj.

Nabór aplikacji uruchamiamy przed ostatecznym zakończeniem procedowania w sprawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWKP 2014-2020, ponieważ – zgodnie z zasadą, że SzOOP można uzgadniać i przyjmować w częściach – SzOOP dla działania 8.1 w finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego osi priorytetowej 8. został przyjęty przez zarząd województwa już 10 czerwca. Czytaj też Konsultacje szczegółów RPO. Dziękujemy za uwagi

Pierwsze trzy konkursy nowego RPO ogłosimy na przełomie sierpnia i września, nabory odbędą się do końca września. Środki, które za ich pomocą rozdysponujemy, zostaną przeznaczone na inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, praktyki i staże dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz wsparcie tworzenia lokalnych strategii rozwoju.  

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

9 lipca 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2015 r.