Aktualności

Konsultacje szczegółów RPO. Dziękujemy za uwagi

Konsultacje szczegółów RPO. Dziękujemy za uwagi

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zakończone przed kilkoma dniami konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło około 850 uwag i wniosków.

 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO (SZOOP) jest dokumentem, który wynika z zapisów Umowy Partnerstwa (zawartej między Polską a Komisją Europejską),  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju. SZOOP precyzuje między innymi cele działań w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, wymienia tzw. wskaźniki rezultatu i produktu, określa typy projektów i beneficjentów, którzy będą mogli starać się o wsparcie, a także grupy docelowe, które skorzystają z dofinansowania. Wskazuje również tryb wyboru projektów, limity i ograniczenia w ich realizacji oraz warunki finansowania.

 

Zarząd województwa, który przygotowuje i zatwierdza SZOOP zdecydował o poddaniu projektu dokumentu szczegółowym konsultacjom społecznym, chociaż formalnie nie ma takiego prawnego obowiązku.

 

 – Organizując szerokie konsultacje dotyczące szczegółów naszego RPO liczyliśmy na jak największe zainteresowanie samorządów lokalnych, organizacji, instytucji i mieszkańców. Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi i wnioski. Aktywny udział naszych partnerów w konsultacjach to dowód, że wszyscy czujemy się współodpowiedzialni za rozwój naszego regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Konsultacje społeczne SZOOP trwały od 12 do 30 czerwca. Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło około 850 uwag. Wśród podmiotów uczestniczących w konsultacjach byli przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Równie szeroki był zakres składanych uwag, dotyczył większości osi priorytetowych RPO WK-P.

 

Urząd Marszałkowski odniesie się do każdej zgłoszonej w czasie konsultacji uwagi. Kolejna wersja projektu SZOOP powstanie do końca lipca. W następnym etapie jego kształt będzie uzgadniany z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju pod kątem zgodności z Umową Partnerstwa. Przyjęcie przez zarząd województwa ostatecznej wersji dokumentu umożliwi ogłaszanie naborów wniosków o wsparcie w ramach naszego RPO.

 

Pierwszy nabór wniosków w ramach RPO na lata 2014-2020 (dotyczący działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania Powiatowych Urzędów Pracy, dla którego przyjęto już uszczegółowienie) został już ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy. Więcej na ten temat tutaj.

 

Wcześniej etap szeroko zakrojonych konsultacji społecznych przeszedł też projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wówczas zgłoszono około 870 uwag i wniosków  (więcej tutaj). Pula środków, która trafi do naszego województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, to prawie 9,5 miliarda złotych.

  • O obszarach, na które trafi wsparcie tutaj.
  • Więcej o RPO na lata 2014-2020 w broszurze informacyjnej tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

9 lipca 2015 r.