Aktualności

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon Markowski
Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon Markowski

Komitet Monitorujący RPO w sprawie przygotowywanych konkursów

Obradujący 26 i 27 kwietnia w Fojutowie w powiecie tucholskim Komitet Monitorujący naszego RPO 2014-2020 debatował nad zaproponowanymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych ogłaszanych i rozstrzyganych w tym roku konkursach o dofinansowanie. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Chodzi o podział środków które przeznaczamy na rozwój kształcenia ogólnego i zawodowego, wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego, modernizację infrastruktury kolejowej i sieci drogowej, a także wsparcie przedsiębiorczości akademickiej i związanego z nią potencjału badawczo-wdrożeniowego oraz dotacje dla stawiających na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw.

 

– Wszystkie te kierunki interwencji – rozwój gospodarczy i innowacyjność, poziom edukacji i odpowiedzi systemu edukacji na zapotrzebowania rynku pracy, sprawna komunikacja i bezpieczeństwo – są bardzo ważne dla regionalnej społeczności jako całości i dla każdego z nas. RPO realizujemy z ludźmi i dla ludzi – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Edukacja i szkoły zawodowe

W trzecim kwartale 2016 zostaną ogłoszone dwa konkursy RPO dotyczące edukacji. W pierwszym z nich, w którym aplikować mogą organy prowadzące placówki oświatowe, rozdysponujemy środki na projekty których zakładanym efektem będzie podniesienie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Pieniądze te można będzie przeznaczyć zarówno na doposażenie placówek, jak i na organizację dodatkowych zajęć, w tym dydaktyczno-wyrównawczych, oraz dokształcanie nauczycieli. Przyjęte kryteria konkursowe premiują przedsięwzięcia realizowane na wsi i takie, których efektem będzie stworzenie lub doposażenie międzyszkolnych pracowni dydaktycznych. Wartość alokacji to 5 mln euro (ok. 21 mln złotych).

 

Drugi z tych konkursów, z pulą 8 mln euro (ok. 34 mln złotych) adresujemy do społeczności szkół zawodowych. Wsparcie kierujemy m. in. na staże i praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami oraz poszerzanie oferty edukacyjnej. Z przedsięwzięć dofinansowanych w ramach obu konkursów skorzysta ponad 11,5 tysiąca uczniów.

 

5 milionów euro (ok. 21 mln złotych wynosi pula konkursowa z przeznaczeniem na inwestycję w rozwój bazy dydaktycznej i szkoleniowej zawodówek i ośrodków kształcenia ustawicznego. Tu możliwość aplikowania otwieramy także dla organizacji pozarządowych.

 

Kolej, drogi i sprzęt dla straży pożarnej

W nowej perspektywie finansowej kontynuujemy modernizację infrastruktury kolejowej, w tym dworców, o znaczeniu regionalnym. Zarządca krajowej sieci kolejowej, państwowa spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, otrzyma w trybie pozakonkursowym ponad 40 milionów euro (ponad 170 mln złotych).

 

Potężny zastrzyk finansowy trafi także na budowę i modernizację dróg w całym Kujawsko-Pomorskiem. Finansowanie tego typu inwestycji przygotowujemy z myślą o drogach gminnych i powiatowych (pula w najbliższym konkursie 21 mln euro, czyli ok. 90 mln złotych), drogach wojewódzkich w pięciu największych miastach regionu (w najbliższym konkursie 18 mln euro, blisko 80 mln złotych) oraz drogach wojewódzkich zarządzanych przez administrację marszałkowską (tryb pozakonkursowy, 101 mln euro, czyli ok. 430 mln złotych).

 

1,6 mln euro (blisko 7 mln złotych) to wsparcie które za pośrednictwem regionalnej struktury Związku Ochotniczych Straży Pożarnych przekażemy formacjom ochotniczej straży pożarnej w całym województwie z przeznaczeniem na zakupy sprzętu ratowniczego, w tym przeznaczonego do neutralizacji zagrożeń chemicznych.

 

Innowacyjny biznes

Jednym z najistotniejszych kierunków rozwoju województwa jest innowacyjność jako napęd dla gospodarki. Stawiające na nowe technologie i rozwiązania małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły w najbliższym czasie sięgnąć po dotacje na przedsięwzięcia wdrożeniowe dzięki którym wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty. Do dyspozycji będzie 30 milionów euro (blisko 130 mln złotych).

 

Podczas wczorajszej części posiedzenia dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień przedstawił informację na temat zaawansowania realizacji RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Dziś członkowie Komitetu Monitorującego spotkali się z przedstawicielem Fundacji Aktywizacja. Tematem spotkania było wdrażanie zasady dostępności powstających z udziałem finansowym RPO obiektów architektonicznych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 kwietnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2016 r.

 

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Komitetu Monitorującego RPO w Fojutowie, fot. Tymon Markowski