Aktualności

Wsparcie z RPO trafi między innymi na przygotowanie terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, fot. Tymon Markowski
Wsparcie z RPO trafi między innymi na przygotowanie terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, fot. Tymon Markowski

Nowe konkursy RPO: biznes, zdrowie i interwencja społeczna

Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najnowsze nabory wniosków dotyczą między innymi wsparcia na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej i działalności eksportowej firm, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i realizacji programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.

 

– Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Dla osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat mechanizmów związanych z sięganiem po europejskie środki i odnaleźć się w procedurach i formularzach, organizujemy szereg szkoleń i spotkań informacyjnych. Pomocą służą też pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Najnowsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach RPO:

 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych. Samorządy terytorialne oraz spółki samorządowe mogą się ubiegać o wsparcie na projekty dotyczące zakupu terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą oraz ich kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie. Chodzi zarówno o rozszerzanie istniejących terenów inwestycyjnych, jak i tworzenie nowych. Dofinansowanie może dotyczyć także uporządkowania i przygotowania do takich funkcji obszarów powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, czy popegeerowskich. W puli jest 21,6 miliona złotych.

Nabór wniosków ruszy 31 marca i potrwa do 18 kwietnia.

 

 • Tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw. Mikro, małe i średnie firmy, grupy przedsiębiorstw a także ich partnerstwa z jednostkami naukowymi mogą się ubiegać o wsparcie na tworzenie i rozwój infrastruktury badawczej dla biznesu, służącej opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług. Środki trafią na zakup aparatury, sprzętu i technologii, a także prace budowlane. Oddzielne nabory wniosków przewidziano dla firm, które mają już doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych oraz dla przedsiębiorstw, które chcą kontynuować i rozszerzyć taką działalność. Trzeci konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i jednostek naukowych działających w partnerstwie. W sumie w puli jest ponad 110 milionów złotych.

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca i potrwają do 12 maja, 19 maja oraz 26 maja

 

 • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W pierwszym z dwóch ogłoszonych konkursów grupy przedsiębiorstw (zwłaszcza klastry) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących poszukiwania zagranicznych partnerów biznesowych, usług doradczych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej oraz udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Drugi z konkursów dotyczy promocji terenów inwestycyjnych przez samorządy lokalne. W puli jest w sumie 30 milionów złotych.

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca i potrwają do 30 maja.

 

 • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia budynków, modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii i systemów chłodzących. W ramach najnowszego konkursu (ogłoszonego w ramach ZIT) środki trafią na prace w obiektach nie należących do jednostek samorządowych. O wsparcie mogą się w nim ubiegać między innymi organizacje pozarządowe, kościoły, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki służby zdrowia oraz inne podmioty publiczne. W puli jest 5,2 miliona złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 14 kwietnia

 

 • Aktywne włączenie społeczne. Dofinansowanie trafi na realizację zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, aktywizację i integrację, a także powrót na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadania mogą być realizowane w oparciu o różne programy i narzędzia pracy socjalnej. O wsparcie mogą ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej. W puli jest 12,9 miliona złotych.

Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 14 kwietnia

 

 • Profilaktyka zdrowotna. Dofinansowanie trafi na realizację programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego. W ramach projektów mogą być realizowane badania kolonoskopowe, przewidziano też możliwość pokrycia kosztów przejazdów pacjentów na badania. W sumie w puli konkursowej jest 19,4 miliona złotych.

Nabór wniosków ruszy 31 marca i potrwa do 14 kwietnia.

 

 

 

 

Pozostałe aktualne konkursy w ramach RPO (w trakcie naboru wniosków):

 

Infrastruktura

 • Inwestycje drogowe miast prezydenckich. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o wsparcie na budowę, przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli konkursu jest ponad 60 milionów złotych.

Nabór wniosków rozpoczął się 1 lutego i może trwać do wyczerpania środków zarezerwowanych w puli konkursowej.

 

 • Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W trzech ogłoszonych naborach wniosków do podziału jest w sumie 127 milionów złotych. Jeden z konkursów dotyczy budowy mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych i publicznych, w tym w jednostkach służby zdrowia. W drugim, w którym nabór zakończył się 20 stycznia, można pozyskać wsparcie na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE. W trzecim naborze chodzi o realizację projektów budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznych dedykowanych przyłączeniu jednostek wytwórczych energii OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W pierwszym konkursie o wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, w drugim firmy, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe, a w przypadku inwestycji z zakresu sieci elektroenergetycznych o dofinansowanie mogą wnioskować ich operatorzy.

Nabory w dwóch aktualnych konkursach potrwają do 28 kwietnia.

 

 • Inwestycje w infrastrukturę medyczną i wsparcie na zakup sprzętu medycznego. Wśród dwóch ogłoszonych naborów wniosków jest konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie pomioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualni lekarze i pielęgniarki. W puli konkursowej jest 8,6 miliona złotych a wysokość dofinansowania może wynieść 50 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2017 roku. Drugi z naborów dotyczy inwestycji w infrastrukturę medyczną oraz zakupu sprzętu w szpitalach wojewódzkich. W puli tego konkursu znajduje się 69,3 miliona złotych.

Nabór wniosków przewidziano do 30 czerwca.

 

 • Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Samorządy lokalne i ich jednostki mogą pozyskać na ten cel w sumie 17,3 miliona złotych. Maksymalna kwota dofinansowania do budowy 1 kilometra ścieżki to 300 tysięcy złotych.

Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia.

 

 

Ochrona przyrody  

 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. W konkursowej puli są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej. Chodzi między innymi o ochronę siedlisk i cennych gatunków, a także zwalczanie gatunków inwazyjnych obcych. Wsparcie trafi też na tworzenie i odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych oraz budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie różnorodności biologicznej lub edukacji ekologicznej. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy terytorialne i ich jednostki, inne instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W konkursowej puli jest 8,6 miliona złotych.

Nabór wniosków potrwa do 31 maja.

 

 

Przeciw wykluczeniu społecznemu   

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Samorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 15 milionów złotych na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury służącej osobom zagrożonym wykluczeniem. Chodzi między innymi do przebudowę i remont budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Możliwa też będzie adaptacja, przebudowa i remont obiektów wraz zakupem wyposażenia w celu tworzenia i rozwoju placówek wsparcia i opieki – dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy – a także innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji.

Nabór wniosków potrwa do 28 kwietnia.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020, naborach wniosków oraz spotkaniach informacyjnych na naszej stronie www.mojregion.eu.  

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

1 marca 2017 r.