Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk
Fot. Łukasz Piecyk

Nasz RPO na pełnych obrotach – zakontraktowaliśmy prawie połowę środków

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski ogłosił już ponad 200 naborów wniosków. Zawarto też blisko 850 umów na realizację przedsięwzięć o wartości dofinansowania 3,5 miliarda złotych. Zakontraktowaliśmy w ten sposób ponad 44 procent wszystkich środków. Najważniejszy wskaźnik, czyli poziom certyfikacji wydatków, wyniósł na koniec 2017 roku 6,08 procenta i jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.

 

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Wartość RPO na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania w latach 2007-2013.

 

Województwo kujawsko-pomorskie jest wśród liderów wykorzystania funduszy unijnych – wynika z zestawienia przygotowanego przez „Dziennik Gazetę Prawną” na podstawie źródeł rządowych. Zadecydowało o tym nie tylko zaangażowanie naszego RPO, ale też środki pozyskane z zarządzanego z Warszawy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W pięćdziesiątce najlepszych są też Bydgoszcz i Toruń oraz marszałkowski Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju. Więcej na ten temat

 

– Jako województwo, które najefektywniej w Polsce wykorzystało środki z poprzedniej perspektywy Unii Europejskiej wiemy, że o faktycznym sukcesie we wdrażaniu unijnego wsparcia decyduje nie tempo, lecz dobre przygotowanie projektów oraz ścisła współpraca z partnerami. Realizacja unijnych programów to bieg długodystansowy, w którym jedni przyspieszają na samym początku a inni w środku, jednak faktyczne znaczenie ma ostateczny wynik na mecie. W ostatnim roku, w związku ze zmianą polityki wdrożeniowej na szczeblu krajowym i unijnym wyraźnie przyspieszyliśmy wdrażanie naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Efekt to pierwsza pozycja naszego województwa w kraju pod względem rocznej dynamiki kontraktacji środków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Biznes, czyste powietrze, cyfryzacja

Największe wsparcie – ponad miliard złotych ­­– uruchomiliśmy dotąd na działania związane ze wzmocnieniem innowacyjności i konkurencyjności regionalnej gospodarki. To pieniądze między innymi na współpracę nauki z biznesem, a  także realizację ważnych instrumentów finansowych, przede wszystkim uruchomienie pożyczek i poręczeń dla firm. W dziedzinie twardych inwestycji najwięcej zawartych umów dotyczy inwestycji z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej. Do końca 2017 roku zakontraktowaliśmy prawie sto procent środków przeznaczonych w RPO na cyfryzację.

 

Drogi, szpitale, szkoły, bezpieczeństwo

Ze środków RPO finansujemy też prace na drogach – na wsparcie 18 tego rodzaju zadań trafiły dotąd 363 miliony złotych z naszego RPO. Ponad 370 milionów złotych wynosi wartość zakontraktowanego dotąd wsparcia na realizację inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, społeczną i edukacyjną. Blisko 128 milionów złotych wynosi wartość podpisanych dotąd 34 umów na zadania realizowane z myślą o wspieraniu służb ratowniczych oraz ochronie przyrody i dziedzictwa kulturowego. To między innymi pieniądze na coroczne prace w zabytkach, rozwój punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz inwestycje przeciwpowodziowe. Wsparcie trafiło też do strażaków ochotników, którzy w ubiegłym roku zakupili w 13 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

 

Edukacja, aktywizacja, pomoc potrzebującym

W sferze projektów społecznych najwięcej, bo blisko 100 zadań dotyczy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych. To pieniądze na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, wsparcie na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, rozwój szkolnictwa zawodowego. To także środki na stypendia dla uzdolnionej (udzieliliśmy już blisko 4 tysiące stypendiów). Kolejne około 90 umów dotyczy projektów z zakresu wspierania i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju usług społecznych skierowanych do osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych, a także np.  inicjatyw związanych z pełnieniem pieczy zastępczej. Ponad 100 milionów złotych z RPO trafiło dotąd na realizację kilkudziesięciu przedsięwzięć związanych z aktywizacją zawodową – to między innymi pieniądze na założenie własnej firmy oraz pomoc w organizację opieki nad najmłodszymi dziećmi.

 

Sukces RPO 2007-2013

W Kujawsko-Pomorskiem dobrze wykorzystaliśmy środki, które trafiły do naszego regionu w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Nasze województwo najefektywniej w Polsce wykorzystało pieniądze dostępne w ramach realizowanych wówczas programów operacyjnych – wskaźnik wykorzystania środków finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniósł 141,12 procent. Więcej.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 stycznia 2018 r.