Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Marszałkowski budżet obywatelski

Kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, działania liderów aktywności lokalnej, usługi wzajemnościowe oraz projekty wspierające bezrobotnych w powrocie na rynek pracy – w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na różnego rodzaju formy aktywizacji lokalnych wspólnot oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem, w których kluczem do sukcesu jest czynny udział mieszkańców i innych partnerów z sąsiedztwa. Wsparcie dzielimy w ramach konkursów na projekty grantowe – nabory wniosków ogłaszają Lokalne Grupy Działania. Do podziału jest w sumie 75 milionów złotych.

– Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, tworzymy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. To pieniądze na wiele ważnych społecznie działań, w których świetnie sprawdzą się między innymi organizacje pozarządowe – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Lokalne Grupy Działania to organizacje tworzone przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Ich cel to realizacja inicjatyw aktywizujących lokalne społeczności.  W województwie jest 28 takich partnerstw (lista). Działają w miastach i na obszarach wiejskich w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS) i korzystają zarówno ze środków unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym polskim regionem, który realizuje RLKS w tak dużej skali.

Jednym z instrumentów, w które samorząd województwa wyposażył Lokalne Grupy Działania, jest wsparcie grantowe na realizację projektów ułatwiających społecznościom lokalnym integrację, aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości społecznej. To działania, które finansujemy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i które skierowane są zarówno do mieszkańców wsi, jak i wszystkich miast w województwie.

Nabory wniosków o wsparcie Lokalne Grupy Działania ogłaszają na swoich stronach internetowych. Mogą o nie wnioskować między innymi organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz firmy i instytucje, które skierują pomoc bezpośrednio do członków lokalnych społeczności. Chodzi zwłaszcza o pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym oraz ich otoczeniu.

Wsparcie może trafić na trzy rodzaje przedsięwzięć:

 • Działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Pomoc umożliwi tworzenie klubów samopomocy świadczących usługi opiekuńcze i asystenckie dla osób niesamodzielnych; świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych pomagających w wychowywaniu i aktywizujących młodych członków lokalnych społeczności oraz klubów pracy wspierających osoby bezrobotne w poszukiwaniu zatrudnienia. To także wsparcie na organizację zajęć terapeutycznych, szkoleń pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje zawodowych oraz profesjonalne doradztwo umożliwiające aktywizację społeczną i powrót na rynek pracy. Środki trafią również na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów osób niepełnosprawnych oraz osób świadczących pomoc rodzinom marginalizowanym.
 • Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Chodzi między innymi o organizację usług wzajemnościowych i samopomocowych, w tym pokrycie kosztów wolontariatu.  To także wsparcie na pokrycie kosztów zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej, czyli osób które integrują mieszkańców i pobudzają ich do wspólnych działań na rzecz lokalnych społeczności. Pomoc trafi też na projekty z zakresu edukacji społecznej i obywatelskiej, oraz organizację imprez i spotkań integracyjnych, kulturalnych, sportowych i ekologicznych.

 

 • Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości społecznej. Wsparcie pomoże w budowaniu partnerstw publiczno-społecznych z udziałem samorządów lokalnych i podmiotów ekonomii społecznej, czyli firm i organizacji działających na rzecz reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt grantowy oznacza, że procedura ubiegania się o środki jest uproszczona. Maksymalne wysokość wsparcia to: 150 tysięcy złotych – w przypadku projektu, którego efektem będzie znalezienie zatrudnienia przez część jego uczestników; oraz 50 tysięcy złotych – w przypadku grantów zakładających wzrost efektywności społecznej.

Wśród aktualnych lub zbliżających się konkursów znajdują się:

 • Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek od 6 do 21 grudnia zaprasza do składania wniosków grantowych w pięciu konkursach o różnych zakresach tematycznych, między innymi działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym poprzez kluby samopomocy, kluby pracy, usługi wzajemnościowe i samopomocowe, działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. W sumie włocławskie LGD na granty przeznaczy 1,15 mln złotych. Więcej na stronie LGD.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli od 5 do 12 grudnia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty, których celem jest wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1,2 mln złotych. Więcej na stronie LGD.
 • Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa od 3 do 19 grudnia przyjmuje wnioski w konkursie grantowym na działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy). Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 300 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.
 • Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” proponuje konkursy o dofinansowanie działań, których celem będzie wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Termin składania wniosków trwa od 28 listopada do 12 grudnia, a kwota przeznaczona do dofinansowania to 300 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska od 3 do 14 grudnia przyjmuje wnioski w dwóch konkursach, których celem jest ożywienie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kwota przeznaczona do dofinansowania to 1,15 mln złotych. Więcej na stronie LGD.

 

 • Lokalna Grupa Działania ,,Dolina Drwęcy” od 14 do 28 grudnia przyjmuje wnioski w czterech konkursach, których tematem jest utworzenie klubu samopomocy, klubów młodzieżowych, aktywizacja społeczna i wyłonienie lidera społecznego. Kwota przeznaczona do dofinansowania to 850 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.

 

 • Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ od 20 grudnia do 11 stycznia zaprasza do składania wniosków w czterech konkursach na realizacje projektów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do podziału jest 1,7 mln złotych Więcej na stronie LGD

 

 • Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie od 11 do 21 grudnia prowadzi nabór w trzech konkursach grantowych na rzecz organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz działania przeciwko ubóstwu i wykluczeniu społecznym. Limit środków w konkursach to 1,9 mln złotych. Więcej na stronie LGD.

Inne LGD zakończyły przyjmowanie wniosków, bądź są na etapie planowania konkursów.

Konkursy zakończyły:

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy, Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”, Lokalna Grupa Działania Inowrocław, Lokalna Grupa Działania Chełmno, Lokalna Grupa działania „Dla Miasta Torunia”, Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”, Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Nasza Krajna”.

W fazie przygotowawczej do konkursów są:

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie, Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, Lokalna Grupa Działania ,,Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”, Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 grudnia 2018 r.