Aktualności

Wsparcie trafi między innymi na modernizację systemów oczyszczania ścieków, fot. Mikołaj Kuras
Wsparcie trafi między innymi na modernizację systemów oczyszczania ścieków, fot. Mikołaj Kuras

Kumulacja konkursów w naszym RPO

Uruchamiamy największą dotąd pulę konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie trafi między innymi na budowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej, inwestycje w żłobkach, szkołach i instytucjach kultury, a także realizację skierowanych do mieszkańców projektów informatycznych, edukacyjnych i społecznych. Ruszają też pierwsze konkursy  w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

– Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Wśród prawie 30 nowych konkursów są chociażby nabory wniosków dotyczące rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, realizacji inwestycji zwiększających zdolności retencyjne zbiorników wodnych oraz rozbudowę i przebudowę instytucji kultury – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej (IP) dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Aktualne konkursy w ramach RPO ogłoszone przez zarząd województwa (prze rozpoczęciem naboru lub w trakcie)

 

Infrastruktura

 

 • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia budynków, modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii i systemów chłodzących. Aktualnie ogłoszonych jest pięć naborów wniosków w tym zakresie (trzy z nich w ramach ZIT) z łączną pulą ponad 165 milionów złotych.

 

 • Inwestycje w instytucjach kultury. Konkurs skierowany jest do samorządów lokalnych, instytucji, organizacji pozarządowych, kościołów i przedsiębiorców. Dofinansowanie – w sumie 19,6 miliona złotych – trafi na rozbudowę i przebudowę instytucji kultury, w tym także na dostosowanie istniejących obiektów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Projekty mogą też uwzględniać zakup wyposażenia dla tych placówek. Nabór wniosków od 19 września do 30 listopada.

 

 • Budowa infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs dotyczy kompleksowych inwestycji realizowanych w aglomeracjach o wielkości od 2 do 10 tysięcy mieszkańców. Samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie między innymi na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), a także systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody. Nabór wniosków ruszy 22 września i potrwa do 25 listopada.

 

 • Inwestycje przeciwpowodziowe i ochrona przed suszą. Dofinansowanie w wysokości 21,8 miliona złotych trafi na realizację przedsięwzięć zwiększających zdolności retencyjne zbiorników wodnych. Chodzi o projekty z zakresu małej retencji – budowę lub remont jazów, zastawek, zbiorników i stopni wodnych oraz inwestycje przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe i przywracające naturalne koryta rzeczne. Wsparcie trafi też na działanie informacyjno-edukacyjne skierowane do osób dotkniętych ryzykiem powodzi. O środki mogą ubiegać się samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje rządowe oraz inne osoby posiadające osobowość prawną. Nabór wniosków ruszy 26 września i potrwa do 14 października.

 

 • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli jest w sumie 79 milionów złotych. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich, węzłów i skrzyżowań. Wsparcie można przeznaczyć także na tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego (zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, kładki, przejścia podziemne). Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.

 

 • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.

 

Cyfryzacja

 

 • Rozwój e-usług oraz zwiększenie dostępności zasobów regionalnych. Trzy konkursy w ramach naszego RPO dotyczą wspierania projektów z zakresu informatyzacji i uruchamiania e-usług przez instytucje publiczne. Samorząd województwa wspólnie z partnerami przygotuje przedsięwzięcia z zakresu e-administracji (109 milionów złotych w puli), e-zdrowia (56,7 milionów złotych) oraz digitalizacji i udostępniania zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych) i dziedzictwa regionalnego (21,8 milionów złotych). Nabory wniosków rozpoczną się 30 września i potrwają do 31 stycznia 2017 roku.

 

Opieka nad najmłodszymi

 

 • Projekty zintegrowane w placówkach wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie trafi na realizację przedsięwzięć zintegrowanych, czyli łączących zadania inwestycyjne z tzw. projektami miękkimi. Chodzi o budowę, rozbudowę, remont oraz wyposażenie obiektów przedszkolnych a także działania z zakresu tworzenia nowych miejsc dla przedszkolaków w funkcjonujących placówkach, zakładanie nowych ośrodków, rozszerzanie ich oferty o dodatkowe zajęcia oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli. W puli dwóch ogłoszonych konkursów (jeden z nich dotyczy ZIT) są 44 miliony złotych. Nabory wniosków aplikacyjnych od 29 sierpnia do 12 września oraz od 27 września do 10 października.

 

 • Wsparcie działalności przedszkoli. Blisko 9 mln złotych to suma, którą w nowo ogłaszanym konkursie przeznaczamy na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty istniejących już przedszkoli oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli wychowania przedszkolnego. Nabór od 30 września do 21 października.

 

 • Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech. Dwa konkursy o dofinansowanie – jeden dla całego regionu, drugi w ramach ZIT – dotyczą środków m. in. na uruchomienie i bieżące funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych (w tym koszty serwowanych dzieciom posiłków i wynagrodzenia personelu) oraz zakup wyposażenia (w tym zabawek, pomocy dydaktycznych i placów zabaw), a także szkolenia zawodowe opiekunów dziennych i niań. Alokacja w pierwszym z wymienionych konkursów wynosi ponad 39 mln złotych, termin naboru od 30 września do 14 października. Alokacja w konkursie ZIT-owskim to ponad 2 miliony złotych, nabór wniosków rusza 30 września i potrwa do połowy października. 

 

 • Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby opieki nad dziećmi do lat trzech. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz kościelne mogą pozyskać wsparcie na rozbudowę,  modernizację a także budowę lub adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Do rozdysponowania jest 43,6 miliona złotych, a wysokość dofinansowania będzie zależna od liczby nowych miejsc dla najmłodszych, które powstaną w ramach realizacji inwestycji. Nabór wniosków ruszy 22 września i potrwa do 9 grudnia.

 

Kształcenie

 

 • Wsparcie edukacji dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych. Konkurs dotyczy marszałkowskiego regionalnego systemu grantowego finansowania szkoleń językowych i informatycznych, indywidualnych (na zasadzie voucherów szkoleniowych) i grupowych. Planujemy nim objąć blisko 10 tysięcy osób. Pula środków to prawie 18,5 mln złotych.

 

 • Wsparcie szkolnictwa ogólnego. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ogólnego mogą się ubiegać o wsparcie na realizację projektów przyczyniających się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, między innymi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Dofinansowanie trafi także na indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi, wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, a także tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Chodzi o organizację dodatkowych zajęć i warsztatów, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, a także organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomoc trafi też do nauczycieli, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Tego rodzaju działań dotyczą dwa aktualne konkursy (jeden w ramach ZIT). W puli środków do rozdysponowania jest w sumie 39 milionów złotych. Nabory wniosków od 19 września do 31 października oraz od 30 września do 13 października.

 

 • Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. W puli trzech ogłoszonych konkursów (jeden z nich skierowany jest do placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego, drugi do pozostałych szkół zawodowych, trzeci dla szkół z obszaru ZIT) jest w sumie 51 milionów złotych. Wsparcie trafi na rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów oraz pracowni kształcenia praktycznego, a także działania z zakresu e-edukacji. Nabory wniosków do 31 sierpnia, od 5 do 16 września oraz od 30 września do 13 października.

 

 • Wsparcie placówek kształcenia zawodowego. W puli dwóch konkursów (jeden z nich w ramach ZIT) są pieniądze przede wszystkim na tworzenie nowej, nowoczesnej i odpowiadającej na potrzeby rynku pracy oferty edukacyjnej, organizację ram współpracy z pracodawcami, zajęcia pozalekcyjne i kursy przygotowawcze, wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, kształcenie nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Do wzięcia jest 53,5 mln złotych. Nabór wniosków do 30 września oraz od 30 września do 13 października..

 

Przedsiębiorczość

 

 • Wsparcie przedsiębiorstw akademickich.  Dotacje trafią na rozwój firm związanych z uczelniami, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. W ramach dwóch konkursów w tym zakresie rozdysponujemy wsparcie na zakupu usług doradczych,  pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzenia procedur związanych z opatentowaniem wynalazków. Do rozdysponowania są 22 miliony złotych. Na wnioski czekamy od 5 do 19 września i od 19 września do 28 października.

 

 • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły, w drugim zakończył się 15 lipca.

 

 • Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje będzie można przeznaczyć zarówno na samo wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, jak i na zakup urządzeń oraz know-how. Środki zostaną rozdysponowane w dwóch schematach – na przedsięwzięcia o wartości do miliona złotych (do wzięcia jest ponad 44 mln złotych) i na przedsięwzięcia warte od miliona złotych wzwyż (88,5 mln złotych w puli). Wnioski preselekcyjne będzie można składać od 19 do 30 września.

 

Przeciw wykluczeniu społecznemu

 

 • Aktywne włączenie społeczne. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą ostatecznymi beneficjentami środków, które rozdysponujemy w ramach czterech konkursów o dofinansowanie. Do dyspozycji będzie łącznie ponad 52 mln złotych, których zagospodarowaniem zajmą się między innymi lokalne centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywizacji zawodowej. O pieniądze te będą mogły się ubiegać samorządy lokalne i ich wyspecjalizowane w tego rodzaju interwencji społecznej instytucje, a także organizacje pozarządowe. Nabory wniosków od 30 września do 28 października.

 

 • Wsparcie działalności lokalnych grup działania. Związana z realizacją lokalnych strategii rozwoju – zgodnie z ideą rozwoju lokalnego kierowanego przez lokalną społeczność – działalność bieżąca lokalnych grup działania (LGD-ów) zostanie sfinansowana w ramach konkursu, w którym jest do zagospodarowania prawie 35 milionów złotych. Pieniądze, o które mogą aplikować LGD-y których strategie rozwoju lokalnego zostały zaakceptowane przez zarząd województwa, będzie można przeznaczyć między innymi na wyposażenie i utrzymanie biur oraz pokrycie kosztów szkoleń, akcji promocyjnych i spotkań informacyjnych. Nabór wniosków aplikacyjnych potrwa do połowy września.

 

 • Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe mogą sięgnąć po fundusze na modernizację, rozbudowę, adaptację czy budowę, a także wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka. W puli środków jest 19,5 miliona złotych. Nabór ruszy 1 września i potrwa do 16 grudnia.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 sierpnia 2016 r.