Aktualności

Wywieszone na maszcie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu flagi Polski, Ukrainy, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Unii Europejskiej, fot. Andrzej Goiński/UMKWP
Fot. Andrzej Goiński/UMKWP

Solidarni z Ukrainą. Oświadczenie marszałka Piotra Całbeckiego (UA)

– Samorząd województwa w pełni solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim – z mieszkańcami Ukrainy, w tym z zamieszkującymi jej terytorium Polakami oraz z Ukraińcami, którzy swój nowy dom znaleźli w województwie kujawsko-pomorskim – czytamy w oświadczeniu marszałka Piotra Całbeckiego. 28 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja sejmiku województwa, podczas której przyjęte zostało stanowisko w sprawie wsparcia Ukrainy. Frontony Urzędu Marszałkowskiego oraz Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova zostały podświetlone w niebiesko-żółte barwy narodowe Ukrainy.

Українська версія внизу сторінки

– Samorząd województwa w pełni solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim – z mieszkańcami Ukrainy, w tym z zamieszkującymi jej terytorium Polakami oraz z Ukraińcami, którzy swój nowy dom znaleźli w województwie kujawsko-pomorskim – czytamy w oświadczeniu marszałka Piotra Całbeckiego. 28 lutego odbyła się nadzwyczajna sesja sejmiku województwa, podczas której przyjęte zostało stanowisko w sprawie wsparcia Ukrainy. Frontony Urzędu Marszałkowskiego oraz Filharmonii Pomorskiej i Opery Nova zostały podświetlone w niebiesko-żółte barwy narodowe Ukrainy.

Oświadczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego

Jestem głęboko poruszony wojną na Ukrainie. To okrutny atak na suwerenne państwo i ogromne cierpienie dla ludności cywilnej. Samorząd województwa w pełni solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim – z mieszkańcami Ukrainy, w tym z zamieszkującymi jej terytorium Polakami oraz z Ukraińcami, którzy swój nowy dom znaleźli w województwie kujawsko-pomorskim. Szczególne wyrazy wsparcia kieruję w stronę naszych partnerów z Obwodów Chmielnickiego i Żytomierskiego, z którymi łączą nas przyjaźń i wieloletnia współpraca.

Podczas poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji sejmiku województwa zadeklarujemy pełne wsparcie finansowe i organizacyjne dla Ukrainy.

Już dziś jesteśmy gotowi nieść konkretną pomoc!

Zapewnimy miejsca zakwaterowania, pomoc medyczną i społeczną. Do dyspozycji potrzebujących będą nasze sanatoria, wydzielone zostaną miejsca w marszałkowskich jednostkach organizacyjnych w całym województwie. Podobnie jak było w okresie pandemicznym, tak i teraz, do niesienia pomocy administracyjnej w pełni zaangażowani zostaną pracownicy urzędu oraz podległych jednostek.

Obwody Chmielnicki i Żytomierski są regionami partnerskimi Kujawsko-Pomorskiego od 2004 roku. Za nami lata współpracy, rozmów, spotkań, zacieśniania relacji, nawiązanych przyjaźni. Wierzę i mam nadzieję, że będziecie bezpieczni! Modlę się za Was!

Przywołam słowa patrona naszego województwa św. Jana Pawła II: „Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu”.

W tym trudnym dla Narodu Ukraińskiego czasie zwracam się do wszystkich Mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o okazanie solidarności i wyciągnięcie pomocnej dłoni do naszych Sąsiadów!

 

24 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2022 r.

Солідарні з Україною. Заява маршала Піотра Цалбецького

– Уряд воєводства повністю солідарний з українським народом – з жителями України, у тому числі, із поляками, що проживають на її території, і з українцями, які знайшли свій новий дім у Куявсько-Поморському воєводстві, – читаємо у заяві маршала Піотра Цалбецького. 28 лютого відбулося позачергове засідання сейміку воєводства, під час якого було ухвалено становисько щодо підтримки України. Фронтони будівель Маршальської Установи, Поморської філармонії та Опери Нова були подсвітлені жовто-блакитними національними кольорами України.

Заява маршала Куявсько-Поморського воєводства Піотра Цалбецького

Я глибоко зворушений війною в Україні. Це жорстокий напад на суверенну державу і великі страждання для мирного населення. Влада воєводства повністю солідарна з українським народом – з жителями України, в тому числі з поляками, які проживають на її території, та з українцями, які знайшли свій новий дім у Куявсько-Поморському воєводстві. Особливу підтримку висловлюю нашим партнерам із Хмельницької та Житомирської областей, з якими нас об’єднує дружба та багаторічна співпраця.

Під час понеділкової надзвичайної сесії сейміку воєводства ми оголосимо про повну фінансову та організаційну підтримку для України.
Вже сьогодні ми готові надати конкретну допомогу!

Ми забезпечимо проживання, медичну та соціальну поміч. У розпорядженні тих, хто потребує, будуть наші санаторії, виділимо місця в маршальських організаційних підрозділах по всьому воєводству. Як і в період пандемії, так і зараз, працівники офісу та підрозділів будуть повністю залучені до надання адміністративної допомоги.

Хмельницька та Житомирська області є регіонами-партнерами Куявсько-Поморського з 2004 року. За нами роки співпраці, розмов, зустрічей, зміцнення відносин та дружніх стосунків. Я вірю і сподіваюся, що ви будете в безпеці! Я молюся за вас!

Пригадую слова покровителя нашого воєводства св. Яна Павла ІІ: «Почуй крик усіх Твоїх дітей, вимучене благання всього людства. Нехай більше не буде війни – злої авантюри, від якої немає повернення, нехай більше не буде війни – сплетіння боротьби і насильства. Нехай припиниться війна (…), яка загрожує Твоїм створінням на небі, на землі і в морі».

У цей важкий для українського народу час я прошу всіх жителів Куявсько-Поморського воєводства проявити солідарність і простягнути руку допомоги нашим сусідам!

24 лютого 2022 року

Останнє оновлення: 1 березня 2022 року

fot: Fot. Andrzej Goiński/UMKWP