Aktualności

Posiedzenie zespołu roboczego KWRiST ds. KPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie zespołu roboczego KWRiST ds. KPO, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

KPO w Komisji Wspólnej

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) zaopiniuje najprawdopodobniej pozytywnie projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Obradujący 19 maja specjalny rządowo-samorządowy zespół roboczy, któremu współprzewodniczy marszałek Piotr Całbecki, wypracował projekt stanowiska w tej sprawie z długą listą postulowanych przez samorządowców warunków, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w ustawie wdrożeniowej.

 

Samorządy zabiegają przede wszystkim o wzmocnienie kompetencji i takie ustalenie składu komitetu monitorującego KPO, by samorząd terytorialny był w nim odpowiednio reprezentowany, a także o przypisanie marszałkom województw kompetencji związanych z  dysponowaniem alokacjami przypadającymi na poszczególne regiony i większy udział dotacji (niż pożyczek) w alokacjach regionalnych.

 

W wypracowanym projekcie stanowiska zapisano, że warunki pozytywnego zaopiniowania KPO przez KWRiST to m.in. aktywne uczestnictwo samorządów województw (jako instytucji pośredniczących) we wdrażaniu programu, włączenie samorządów do prac nad ustawą wdrożeniową, takie ustalenie składu Komitetu Monitorującego, by po jednej trzeciej składu miały w nim rząd, samorządy i organizacje pozarządowe oraz gwarancja, że „w KPO nie będą się znajdować zapisy odnoszące się do zamiaru centralizacji szpitali, a strona samorządowa zostanie aktywnie włączona w opracowywanie planowanych reform w zakresie organizacji i finansowania publicznej służby zdrowia”.

 

Przyjęty przez polski rząd 30 kwietnia i przekazany oficjalnie Komisji Europejskiej 3 maja KPO to dokument niezbędny do sięgnięcia po przypadające na Polskę środki europejskiego Funduszu Odbudowy – 58 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zawiera informacje o reformach i inwestycjach służących odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią i czyniących polską gospodarkę bardziej odporną na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Priorytetami są ochrona środowiska (w tym zielona energetyka), cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacyjna gospodarka. 

 

Ustawa wdrożeniowa musi zostać przyjęta przez parlament najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia, kiedy spodziewana jest pierwsza transza środków. 

 

Zobacz Samorządy zabiegają o wpływ na wdrażanie KPO

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2021 r.