Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Konkursy RPO. Pieniądze na ścieżki rowerowe

Budowy i przebudowy ścieżek rowerowych dotyczy najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W innych aktualnych konkursach do podziału są między innymi środki na konserwację i restaurację zabytków oraz tworzenie mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 

– Zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Aktualne konkursy dotyczą między innymi modernizacji dróg lokalnych, budowy infrastruktury wodno-ściekowej oraz tworzenia żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Najnowszy nabór wniosków o wsparcie dotyczy projektów z zakresu budowy i przebudowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Samorządy lokalne i ich jednostki mogą pozyskać na ten cel w sumie 17,3 miliona złotych. Maksymalna kwota dofinansowania do budowy 1 kilometra ścieżki to 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków ruszy 19 grudnia i potrwa do 28 kwietnia 2017 roku.

 

 

Pozostałe aktualne konkursy w ramach RPO (przed rozpoczęciem naboru lub w trakcie)

 

Infrastruktura

 

 • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia budynków, modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii i systemów chłodzących. W tej chwili aktualne są dwa z siedmiu ogłoszonych dotychczas naborów wniosków.

 

 • Budowa infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs dotyczy kompleksowych inwestycji realizowanych w aglomeracjach o wielkości od 2 do 10 tysięcy mieszkańców. Samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie między innymi na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), a także systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody. Nabór wniosków ruszył 22 września i potrwa do 25 listopada.

  

 • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 30 grudnia.

 

Kultura i dziedzictwo

 

 • Wsparcie na prace remontowe, konserwatorskie i prace budowlane w zabytkach (na obszarze ZIT). Dofinansowanie trafi także na realizację inwestycji w otoczeniu zabytków oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne. O wsparcie może wnioskować szeroki wachlarz beneficjentów: samorządy lokalne i ich jednostki, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, kościoły, firmy i inne podmioty posiadające osobowość prawną. W puli jest w sumie 2,15 miliona złotych. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 100 tysięcy złotych. Nabór rozpocznie się 6 grudnia i potrwa do 19 grudnia.

 

 • Inwestycje w instytucjach kultury. Konkurs skierowany jest do samorządów lokalnych, instytucji, organizacji pozarządowych, kościołów i przedsiębiorców. Dofinansowanie – w sumie 19,6 miliona złotych – trafi na rozbudowę i przebudowę instytucji kultury, w tym także na dostosowanie istniejących obiektów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Projekty mogą też uwzględniać zakup wyposażenia dla tych placówek. Nabór wniosków od 19 września do 30 listopada.

 

Cyfryzacja

 

 • Rozwój e-usług oraz zwiększenie dostępności zasobów regionalnych. Trzy konkursy w ramach naszego RPO dotyczą wspierania projektów z zakresu informatyzacji i uruchamiania e-usług przez instytucje publiczne. Samorząd województwa wspólnie z partnerami przygotuje przedsięwzięcia z zakresu e-administracji (109 milionów złotych w puli), e-zdrowia (56,7 milionów złotych) oraz digitalizacji i udostępniania zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych) i dziedzictwa regionalnego (21,8 milionów złotych). Nabory wniosków ruszyły 30 września i potrwają do 31 stycznia 2017 roku.

 

Opieka nad najmłodszymi

 

 • Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby opieki nad dziećmi do lat trzech. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz kościelne mogą pozyskać wsparcie na rozbudowę,  modernizację a także budowę lub adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Do rozdysponowania jest 43,6 miliona złotych, a wysokość dofinansowania będzie zależna od liczby nowych miejsc dla najmłodszych, które powstaną w ramach realizacji inwestycji. Nabór wniosków ruszył 22 września i potrwa do 9 grudnia.

 

Przedsiębiorczość i rynek pracy

 

 • Pomoc dla zwalnianych pracowników (wsparcie outplacementowe). Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotyczy realizacji programów typu outplacement, czyli kompleksowej pomocy skierowanej do zwalnianych pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa, które chcą podjąć zatrudnienie w innym sektorze. Wsparcie trafi na organizację doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa zawodowego, sfinansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, a także organizację staży i praktyk zawodowych. Przewidziano także uruchomienie środków na subsydiowane zatrudnienie, dodatków relokacyjnych oraz bezpłatnego wsparcia na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W puli do rozdysponowania jest 14,6 miliona złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 30 września i potrwa do końca roku.

 

 • Wsparcie przedsiębiorstw akademickich.  Dotacje trafią na rozwój firm związanych z uczelniami, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. W ramach dwóch konkursów w tym zakresie rozdysponujemy wsparcie na zakupu usług doradczych,  pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzenia procedur związanych z opatentowaniem wynalazków. Do rozdysponowania są 22 miliony złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie zakończył się 30 września w drugim trwa od 19 września do 30 listopada.

 

 • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły, w drugim zakończył się 15 lipca.

  

Przeciw wykluczeniu społecznemu

   

 • Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe mogą sięgnąć po fundusze na modernizację, rozbudowę, adaptację czy budowę, a także wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka. W puli środków jest 19,5 miliona złotych. Nabór ruszył 1 września i potrwa do 16 grudnia.

 

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Samorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne mogą pozyskać w sumie 15 milionów złotych na realizację projektów inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury służącej osobom zagrożonym wykluczeniem. Chodzi między innymi do przebudowę i remont budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione. Możliwa też będzie adaptacja, przebudowa i remont obiektów wraz zakupem wyposażenia w celu tworzenia i rozwoju placówek wsparcia i opieki – dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy – a także innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji. Nabór wniosków ruszy 1 grudnia i potrwa do 28 kwietnia przyszłego roku.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 listopada 2016 r.