Aktualności

Wsparcie w ramach naszego RPO trafi między innymi na termomodernizację gmachów publicznych, fot. Mikołaj Kuras
Wsparcie w ramach naszego RPO trafi między innymi na termomodernizację gmachów publicznych, fot. Mikołaj Kuras

Konkursy RPO: infrastruktura, edukacja, interwencja społeczna

W puli aktualnych konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są między innymi środki na projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury, kształcenia i opieki nad najmłodszymi oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

– Gorąco zachęcam do aplikowania o wsparcie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – to pieniądze dla wszystkich mieszkańców regionu. Aktualne konkursy dotyczą między innymi rozwoju oferty edukacyjnej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz inwestycji w infrastrukturę drogową – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego województwo dysponuje kwotą 9,5 miliarda złotych. RPO jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Połączenie dwóch źródeł finansowania pozwala na wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć inwestycyjnych oraz projektów społecznych. Na przykład wsparciu na prowadzenie przedszkoli towarzyszą środki na budowę lub rozbudowę tego rodzaju placówek.

 

Ważną częścią naszego RPO jest polityka terytorialna województwa. Obejmuje poziomy: wojewódzki – ZIT, regionalny i subregionalny; ponadlokalny oraz tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który jest wyjątkowym w skali Polski mechanizmem wspierania społeczności lokalnych. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do porozumienia na rzecz jego realizacji przystąpiło 25 partnerów samorządowych -miast, gmin oraz powiatów (lista). Środki przeznaczone wyłącznie na ten obszar to blisko 167 milionów euro. Funkcję instytucji pośredniczącej dla ZIT pełni miasto Bydgoszcz.

 

Aktualne konkursy w ramach RPO ogłoszone przez zarząd województwa (przed rozpoczęciem naboru lub w trakcie)

 

Infrastruktura

 

 • Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Wsparcie trafi na realizację projektów z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych. Wnioski aplikacyjne mogą dotyczyć między innymi ocieplenia budynków, modernizacji systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii i systemów chłodzących. W tej chwili aktualne są dwa z siedmiu ogłoszonych dotychczas naborów wniosków.

 

 • Inwestycje w instytucjach kultury. Konkurs skierowany jest do samorządów lokalnych, instytucji, organizacji pozarządowych, kościołów i przedsiębiorców. Dofinansowanie – w sumie 19,6 miliona złotych – trafi na rozbudowę i przebudowę instytucji kultury, w tym także na dostosowanie istniejących obiektów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych. Projekty mogą też uwzględniać zakup wyposażenia dla tych placówek. Nabór wniosków od 19 września do 30 listopada.

 

 • Budowa infrastruktury wodno-ściekowej. Konkurs dotyczy kompleksowych inwestycji realizowanych w aglomeracjach o wielkości od 2 do 10 tysięcy mieszkańców. Samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie między innymi na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), a także systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody. Nabór wniosków ruszył 22 września i potrwa do 25 listopada.

 

 • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli jest w sumie 79 milionów złotych. Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o środki na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich, węzłów i skrzyżowań. Wsparcie można przeznaczyć także na tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu drogowego (zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, sygnalizacja świetlna, kładki, przejścia podziemne). Maksymalne kwoty dofinansowania dla poszczególnych miast ustalono według kryterium liczby mieszkańców. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 31 października.

 

 • Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych. Samorządy lokalne lub partnerstwa publiczno-prywatne (z wyłączeniem miast prezydenckich) mogą się ubiegać w sumie o ponad 92 miliony złotych dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizacja dróg lokalnych, węzłów i skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także inwestycje w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsięwzięcia powinny dotyczyć dróg zapewniających bezpośrednie połączenie z autostradą, drogą ekspresową, portem lotniczym, terminalami towarowymi lub terenami inwestycyjnymi. Podstawą do ustalenia maksymalnych kwot wsparcia dla poszczególnych powiatów był stosunek sumy długości dróg lokalnych w danym powiecie do sumy długości dróg lokalnych w województwie. Nabór wniosków rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 30 grudnia.

 

Bezpieczeństwo

 

 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Dofinansowanie trafi na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla jednostek OSP w regionie, niezbędnego dla skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. W puli jest 2,8 miliona złotych. Nabór wniosków między 17 a 28 października.

 

Cyfryzacja

 

 • Rozwój e-usług oraz zwiększenie dostępności zasobów regionalnych. Trzy konkursy w ramach naszego RPO dotyczą wspierania projektów z zakresu informatyzacji i uruchamiania e-usług przez instytucje publiczne. Samorząd województwa wspólnie z partnerami przygotuje przedsięwzięcia z zakresu e-administracji (109 milionów złotych w puli), e-zdrowia (56,7 milionów złotych) oraz digitalizacji i udostępniania zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych) i dziedzictwa regionalnego (21,8 milionów złotych). Nabory wniosków ruszyły 30 września i potrwają do 31 stycznia 2017 roku.

 

Kształcenie i opieka nad najmłodszymi

 

 • Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby opieki nad dziećmi do lat trzech. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe oraz kościelne mogą pozyskać wsparcie na rozbudowę,  modernizację a także budowę lub adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych. Do rozdysponowania jest 43,6 miliona złotych, a wysokość dofinansowania będzie zależna od liczby nowych miejsc dla najmłodszych, które powstaną w ramach realizacji inwestycji. Nabór wniosków ruszył 22 września i potrwa do 9 grudnia.

  

 • Wsparcie szkolnictwa ogólnego. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ogólnego mogą się ubiegać o wsparcie na realizację projektów przyczyniających się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, między innymi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Dofinansowanie trafi także na indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi, wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, a także tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Chodzi o organizację dodatkowych zajęć i warsztatów, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, a także organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. Pomoc trafi też do nauczycieli, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje. Tego rodzaju działań dotyczą dwa aktualne konkursy (jeden w ramach ZIT). W puli środków do rozdysponowania jest w sumie 39 milionów złotych. Nabory wniosków od 30 września do 13 października oraz od 19 września do 31 października.

  

Przedsiębiorczość i rynek pracy

 

 • Pomoc dla zwalnianych pracowników (wsparcie outplacementowe). Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotyczy realizacji programów typu outplacement, czyli kompleksowej pomocy skierowanej do zwalnianych pracowników oraz osób odchodzących z rolnictwa, które chcą podjąć zatrudnienie w innym sektorze. Wsparcie trafi na organizację doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego i pośrednictwa zawodowego, sfinansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, a także organizację staży i praktyk zawodowych. Przewidziano także uruchomienie środków na subsydiowane zatrudnienie, dodatków relokacyjnych oraz bezpłatnego wsparcia na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W puli do rozdysponowania jest 14,6 miliona złotych. Nabór wniosków rozpoczął się 30 września i potrwa do końca roku.

 

 • Wsparcie przedsiębiorstw akademickich.  Dotacje trafią na rozwój firm związanych z uczelniami, powstałych z myślą o komercjalizacji wyników badań naukowych. W ramach dwóch konkursów w tym zakresie rozdysponujemy wsparcie na zakupu usług doradczych,  pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz przeprowadzenia procedur związanych z opatentowaniem wynalazków. Do rozdysponowania są 22 miliony złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie zakończył się 30 września w drugim trwa od 19 września do 28 października.

 

 • Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Chodzi o przygotowanie projektów wspierających przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu. Dofinansowanie trafi między innymi na usługi doradcze, przygotowanie strategii eksportowych, promocję za granicą oraz pomoc w wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach docelowych. W puli dwóch ogłoszonych do tej pory konkursów jest w sumie ponad 80 milionów złotych. Nabór wniosków w pierwszym konkursie ma charakter ciągły, w drugim zakończył się 15 lipca.

 

 

Przeciw wykluczeniu społecznemu

 

 • Aktywne włączenie społeczne. Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym będą ostatecznymi beneficjentami środków, które rozdysponujemy w ramach czterech konkursów o dofinansowanie. Do dyspozycji będzie łącznie ponad 52 mln złotych, których zagospodarowaniem zajmą się między innymi lokalne centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywizacji zawodowej. O pieniądze te będą mogły się ubiegać samorządy lokalne i ich wyspecjalizowane w tego rodzaju interwencji społecznej instytucje, a także organizacje pozarządowe. Nabory wniosków od 30 września do 28 października.

  

 • Inwestycje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domach dziecka. Samorządy lokalne, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe mogą sięgnąć po fundusze na modernizację, rozbudowę, adaptację czy budowę, a także wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnych domów dziecka. W puli środków jest 19,5 miliona złotych. Nabór ruszył 1 września i potrwa do 16 grudnia.

 

Informacje o wszystkich konkursach RPO 2014-2020 i naborach wniosków na naszej stronie www.mojregion.eu

 

Szczegółowych informacji dla zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (więcej), a także pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem formularza online.

 

Czytaj też: Jak aplikować o europejskie wsparcie

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 października 2016 r.