Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

LGD dzielą środki – turystyka, przedsiębiorczość, granty społeczne

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Można zyskać nawet do 150 tysięcy złotych na grantowe projekty społeczne i 75 tysięcy na założenie własnej firmy. W puli są również środki na przedsięwzięcia wspierające współpracę w zakresie świadczenia usług turystycznych, z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej i kulturalnej oraz promocji obszaru LGD.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Mają do dyspozycji około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności.

 

 – Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

 

W ostatnim czasie konkursy ogłosiły:

 1. Lokalna Grupa Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego” – dotyczą one:
 • Tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej – wnioski będą przyjmowane od 22 października do 9 listopada. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć działań animacyjnych, budowy i rozwoju lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych. W puli jest 250 tysięcy złotych, wartość pojedynczego grantu wynosi pod 30 do 50 tysięcy złotych.
 • Działań na rzecz lokalnej społeczności – nabór wniosków o granty potrwa od 22 października do 9 listopada. Wsparcie będzie można otrzymać na usługi wzajemnościowe lub samopomocowe, działalność lidera lub animatora aktywności lokalnej bądź obywatelskiej. Limit środków w ramach naboru to ponad 927 tysięcy złotych, wartość pojedynczego grantu może wynieść od 30 do 50 tysięcy złotych.
 • Aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców – całkowita pula środków wynosi ponad milion 100 tysięcy złotych, wartość pojedynczego grantu może wynieść od 120 do 150 złotych. W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na projekty grantowe skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: szkolenia podnoszące kompetencje lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne oraz tworzenie tzw. klubów pracy. Nabór wniosków potrwa od 22 października do 9 listopada.
 • Tworzenia klubów młodzieżowych – wnioski będą przyjmowane od 22 października do 9 listopada, w puli jest 800 tysięcy złotych, wartość pojedynczego grantu może wynieść od 30 do 50 tysięcy złotych. Projekty powinny przewidywać w ramach utworzenia klubu również wsparcie rówieśnicze w postaci doradztwa lub edukacji.
 • Wsparcia współpracy między podmiotami na rzecz świadczenia usług turystycznych (tzw. sieciowanie w zakresie usług turystycznych) – nabór wniosków w tym konkursie zaplanowano od 22 października do 7 listopada. Beneficjenci mogą liczyć na refundację poniesionych kosztów (do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych), limit środków w ramach naboru to 50 tysięcy złotych.
 • Wsparcia działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa i jego promocji – nabór wniosków potrwa od 22 października do 7 listopada. Dofinansowanie (maksymalnie 50 tysięcy złotych) będzie można uzyskać na projekty promujące obszar LSR, w tym lokalne produkty bądź usługi.
 • Wsparcia działań wzmacniających rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD – w tym konkursie będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, oraz dotyczące zachowania i promocji lokalnego dziedzictwa. Limit środków w ramach naboru to pół miliona złotych, wsparcie dla pojedynczego wnioskodawcy może wynieść od 50 do 100 tysięcy złotych. Wnioski w konkursie będą przyjmowane od 22 października do 7 listopada.
 • Wsparcia projektów z zakresu podnoszenia wiedzy mieszkańców z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Limit środków w ramach naboru to 60 tysięcy złotych, wnioski będą przyjmowane od 22 października do 7 listopada. Premiowane będą projekty wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w podnoszeniu wiedzy mieszkańców na wspomniane tematy.

 

 1. Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska w ramach konkursów oferuje wsparcie na utworzenie:
 • klubów młodzieżowych – wnioski będą przyjmowane od 18 do 31 października, całkowita kwota dofinansowania wynosi 200 tysięcy złotych. Wartość pojedynczego grantu może wynieść od 10 do 50 tysięcy złotych. Projekty grantowe w tym konkursie powinny dotyczyć działań obejmujących, oprócz utworzenia klubu młodzieżowego, również wsparcie rówieśnicze w postaci doradztwa i edukacji.
 • Świetlic środowiskowych i klubów samopomocy – nabór wniosków w tym konkursie zaplanowano od 18 do 31 października. W [puli jest 300 tysięcy złotych. Wartość pojedynczego grantu może wynieść od 10 do 50 tysięcy złotych.

 

 1. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej ogłosiła konkurs na udzielenie wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej. Wnioski będą przyjmowane od 29 października do 12 listopada. Limit środków w ramach naboru to 450 tysięcy złotych, kwota wsparcia dla pojedynczego wnioskodawcy to 75 tysięcy złotych.

 

Więcej informacji o konkursach na stronach LGD:

www.lgdswiecie.pl – strona Lokalnej Grupy Działania ,,Gminy Powiatu Świeckiego”

www.lgdwabrzezno.pl – strona Lokalnej Grupy Działania Ziemia Wąbrzeska

www.ziemiakujawska.pl – strona Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 października 2018 r.